Prázdny
Prázdny

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s.r.o. ako Notifikovaná osoba č.1296

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Autorizácia Notifikovanej osoby č. 1296

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy rozhodol o autorizácii SKTC-119, NO 1296 pre posudzovanie zhody pre:

Ďalšie dokumenty:

Dokumenty  Rozhodnutie o autorizácii

Prázdny
Prázdny

Certifikácia určených výrobkov

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.; SKTC-119; NO 1296 v zmysle Rozhodnutia č. 2017/801/017001/03565 zo dňa 12.01.2018 je Autorizovanou osobou a Notifikovanou osobou č. 1296 pre posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov a vydanie certifikátov EÚ skúšky typu; uvedenou v informačnom systéme NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) pod správou European Commission: DG Internal Market, In dustry, Enterpreneurship and SMEs s rozsahom činnosti pre skupiny osobných ochranných prostriedkov:

 • zariadenie poskytujúce všeobecnú ochranu tela
 • zriadenie poskytujúce ochranu rúk a ramien
 • zariadenie poskytujúce ochranu pred chladom [chlad > -50°C], [extrémny chlad < -50°C]
 • zariadenie poskytujúce ochranu proti teplu [ > 100°C a oheň a plameň]
 • zariadenie poskytujúce ochranu proti teplu [teplo < 100°C], [teplo > 100°C a plameň]
 • ochranné prostriedky proti úrazu elektrickým prúdom
 • ochranné prostriedky na ochranu proti ručným reťazovým pílam
 • ochranné prostriedky proti mechanickým rizikám
 • ochranné prostriedky proti látkam a zmesiam, ktoré sú nebezpečné pre zdravie
 • špecializované oblasti spôsobilosti: Hasičské odevy
 • špecializované oblasti spôsobilosti: Odevy s vysokou viditeľnosťou
 • špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranné odevy pre vodičov motocyklov
 • špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranné odevy určené na použitie v potenciálne výbušných atmosférach

Postupy/moduly posudzovania zhody

 • EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č.5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len nariadenie (EÚ) 2016/425);
 • zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v ľubovoľných intervaloch (modul C2) podľa prílohy č.7 nariadenia (EÚ) 2016/425.

   

Prázdny

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Kontaktná osoba
Ing. Dana RÁSTOČNÁ ILLOVÁ, PhD.

Riaditeľka spoločnosti


Tel.: 041-72 33 807
E-mail: rastocna-illova@vutch.sk

Kontaktná osoba
Ing. Kamila HULJAKOVÁ

Vedúca certifikačného orgánu


Tel.: 041-72 32 857
E-mail: vutch@vutch.sk

Prázdny

Využite služby VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť výsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny