Prázdny
Prázdny

Poskytujeme licencie k použitiu symbolov údržby GINETEX

Prázdny
Prázdny

GINETEX  – Groupement International d´Etiquetage pour l´Entretien des Textiles – je Medzinárodná asociácia pre označovanie textilu symbolmi údržby. Symboly údržby sú chránené na medzinárodnej úrovni ako ochranná známka od ich vytvorenia v roku 1958. Majiteľom medzinárodných ochranných známok č. 492423, 849319 a 849320 pre označovanie symbolov údržby textílií je Medzinárodná organizácia GINETEX, ktorá systém označovania vytvorila a ďalej rozvíja.

Prázdny
Prázdny

Kto môže poskytovať licencovanie?

Národné výbory GINETEX môžu na základe zmluvy s asociáciou GINETEX poskytovať obchodným spoločnostiam v príslušných krajinách právo používať ochranné známky pre symboly údržby na základe sublicencií. GINETEX poskytuje licenčné právo používania svojich ochranných známok – symbolov údržby – výhradne prostredníctvom národných výborov v jednotlivých krajinách a neposkytuje tieto práva priamo jednotlivým užívateľom.

Prázdny

Naše členstvo v združení GINETEX

Prázdny
Prázdny

Na valnom zhromaždení asociácie GINETEX v Kodani v dňoch 29.-30.októbra 2015 bola schválená licenčná zmluva na poskytovanie práva na ochranné známky symbolov údržby textílií, medzi Asociáciou GINETEX a spoločnosťou VÚTCH-CHEMITEX s r.o., ktorá bola zároveň schválená ako národný výbor za Slovenskú republiku.

Prázdny

Na základe podpísanej licenčnej zmluvy so združením GINETEX boli spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX udelené práva používania ochrannej známky – symbolov údržby na národnej úrovni a právo udeľovať oprávnenie používania symbolov údržby výrobcom, distribútorom a predajcom textilných a odevných výrobkov.

Prázdny

Získajte licenciu aj Vy

VÚTCH-CHEMITEX udelí výrobcom, distribútorom a predajcom oprávnenie legálne používať symboly údržby na základe uzavretia sublicenčnej zmluvy so združením GINETEX. Prihlášku si stiahnete nižšie a po vyplnení ju zašlite na adresu VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Rybníky 954, 011 68 Žilina. Všetky ďalšie náležitosti budú zabezpečené zo strany poskytovateľa sublicencie.

Stiahnite si:   Prihláška.pdf

Prázdny
Prázdny

Používanie symbolov pre údržbu textílií

Prázdny
Prázdny

Povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby, vyplýva z §12 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Dodržiavanie normy STN EN ISO 3758 Textílie. Symboly údržby. od 1.10.2008 nie je záväzné, je vecou každého výrobcu, dovozcu a predávajúceho ako si túto povinnosť zabezpečí. Dôležité je, aby informácia o spôsobe údržby textilného výrobku bola dostatočne zrozumiteľná a jednoznačná pre spotrebiteľa napr. svojím vyobrazením,  ak táto informácia bude v textovej forme, musí byť uvedená v štátnom jazyku.

Na základe odporúčania Slovenskej obchodnej inšpekcie je vhodné používať v označeniach textilných výrobkov grafické

Prázdny

symboly údržby, nakoľko tieto zabezpečujú harmonizovanú komunikáciu medzi jednotlivými krajinami EÚ.

Informácie o spôsobe údržby môžu byť trvale pripevnené na výrobku a čitateľné po celú dobu životnosti výrobku alebo na etikete pripevnenej k výrobku.

V zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 3758 sa symboly údržby uvádzajú v poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie, profesionálne ošetrovanie textílií (chemické čistenie).

Za nesprávnu alebo chýbajúcu informáciu o spôsobe údržby výrobku, ktorá má za následok znehodnotenie výrobku, zodpovedá v zmysle § 11 zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci v plnom rozsahu.

Kontaktná osoba
Ing. Jozef ŠESTÁK, CSc.

Konateľ spoločnosti


Tel.: 041-50 01 754
E-mail: jozef.sestak@vutch.sk

Kontaktná osoba
Ing. Dana RÁSTOČNÁ ILLOVÁ, PhD.

Riaditeľka spoločnosti


Tel.: 041-72 33 807
E-mail: rastocna-illova@vutch.sk

Prázdny

Zoznam držiteľov sublicencií

1. GEMOR Fashion s.r.o., Košická 44, Prešov
2. Slovenka - Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
3. Agnesa Schillerova - Praktikmoda, Borova 18/E4/2, Žilina
4. SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, Levice
5. MODEX, a.s., Revolučná 16, Žilina
6. Áčko, a.s., Textilná 19, Ružomberok
7. QUILTEX a.s., Garbiarska 678, Liptovský Mikuláš
8. Mgr. Zdenka Zoňová, ul. E. Belluša 4, Piešťany
9. Ing. Kicová, Štúrova 67, Svit
10. VERTING, s.r.o., Podzáhradná 1298/52, Hurbanovo
11. G.Cassanova, s.r.o., Lubeník 243, Lubeník
12. ADAM Slovakia, s.r.o., Lubeník 243, Lubeník
13. AKTUÁL, s.r.o., Tajovského 4, Michalovce
14. ANRIJA, s.r.o., Okružná 114, Michalovce
15. Ing. M.Holkovičová, Fándlyho 2421/31, Stupava
16. ODEVA spol. s r.o., kpt. Nálepku 4, Lipany
17. DUPSI s.r.o., Strmý Vŕšok 27, Bratislava
18. Revúcke koberce syntetické, s.r.o., Priemyselná 306/9, Revúca
19. ZEKON a.s., Štefana Tučeka 23, Michalovce
20. EMSY s. r. o., Bohrova 9, Bratislava
21. CELOX spol. s r.o., Záhradná ul. 583/52, Viničné
22. MUDr. Lucia Metelková -Elirele, Požiarna 1637/5, Púchov
23. DETVAK s.r.o., Brnianska 2, Trenčín
24. YAKOYAKO, s.r.o., Kvačalova 1226/53, Žilina
25. EMPIRE SYSTEMS, s.r.o., J.Kováčika 13, Zvolen
26. Františka Jurista - frensia, Moyzesova 957/22, Nová Baňa
27. Minimalist s.r.o., Magurská 3, Bratislava
28. Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o., Štefániková štvrť 534/16, Kysucké Nové Mesto
29. Bitt&Bear s.r.o., Černyševského 10, Bratislava
30. TOSSINO s.r.o., Nám.A,Hlinku 36/9, Považská Bystrica
31. GJN team s.r.o., Družstevná 390, Hranovnica
32. Dedoles s.r.o., Za koníčkom 14, Pezinok
33. Viera Korytková - Richelieu, J.Grešáka 11, Bardejov
34. BEPON Retail SK, s.r.o., Tichá 45, Bratislava
35. 90 BPM s.r.o., Hviezdoslavova 1965/1, Handlová
36. Soňa Havlíková - H.Salón Veneri, Láb 304
37. dafit s.r.o.,Tulská 1684/4, Žilina
38. Patrik Zaharek - ETERNAL, Suchoňova 3469/5, Poprad
39. EMPORIO Group, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava
40. TATRASVIT SVIT - SOCKS a.s., Mierová 1, Svit
41. INDIGO Collections, s.r.o., Nitrianska 365/126, Radošina
42. EKO-KoloVratok, s.r.o., ul. Bajzova 233/4, Bratislava
Prázdny

Využite služby VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť výsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny
Prázdny

Tlačové správy spoločnosti GINETEX
 Tlačová správa
Paríž, 20. júna 2017

GINETEX v spolupráci s IPSOS prezentuje výsledky svojho európskeho prieskumu:
„Európania a označovanie textílií symbolmi údržby"

70 % Európanov sa riadi symbolmi údržby textílií a 80 % uvádza, že by nekúpili (alebo len vo výnimočných prípadoch by kúpili) odev bez symbolov, okrem toho 84 % Európanov záleží na úsporách vody a energie.

GINETEX, Medzinárodná asociácia pre označovanie textílií symbolmi údržby, oslovila francúzsku spoločnosť IPSOS, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu, aby zistila postoj európskych spotrebiteľov k označovaniu textilných výrobkov symbolmi údržby. Táto štúdia, vypracovaná v decembri 2016, sumarizuje výsledky získané od 6,000 respondentov zo šiestich krajín - Nemecka, Anglicka, Francúzska, Talianska, Českej republiky a Švédska.

Podľa tejto štúdie spoločnosti IPSOS sa 70 % Európanov riadi symbolmi údržby textílií. Na celoeurópskej úrovni 57 % opýtaných dokonca uviedlo,
že sa nimi riadia „často" a 13 % „vždy". Tieto čísla dokumentujú význam symbolov údržby pre európskych spotrebiteľov:
- 38 % opýtaných uviedlo, že sa riadia týmito pokynmi, aby sa vyhli problémom pri praní, predovšetkým aby nedošlo k zrazeniu odevu
- 31 % opýtaných sa nimi riadi, aby ochránili svoj odev a predĺžili jeho životnosť

Európania celkovo považujú visačky so symbolmi údržby za dosť nepohodlné a 62 % priznalo, že ich odstrihujú: 74 % opýtaných uviedlo, že dráždia kožu a podľa 55 % opýtaných sú visačky príliš dlhé a nešikovné. Tieto výsledky sa môžu v jednotlivých európskych krajinách líšiť.

Prítomnosť visačky je však skutočným kritériom nákupu, keďže 80 % Európanov uviedlo, že by si nikdy nekúpili, alebo len vo výnimočnom prípade
by si kúpili odev bez visačky so symbolmi údržby.

Internet a smartfóny: skutoční partneri pre symboly údržby textílií.

Pri prieskume bolo zistené, že pri riešení konkrétneho problému pri praní alebo pri pohľade na symboly, ktoré nechápu, 53 % respondentov bolo zvedavých na ich význam a automaticky si ich vyhľadali na internete: 39 % z nich použilo počítač a 21 % smartfón.

Európania najlepšie poznajú symboly žehlenia a prania!

Štúdia ukázala, že symboly žehlenia a prania sú najzrozumiteľnejšie; symbol žehlenia chápe 97 % a symbol prania 91 % opýtaných.

Ďalšie tri symboly zostávajú pre spotrebiteľov nejasné:
- Symbol chemického čistenia je najmenej zrozumiteľný, správne ho interpretuje 21 % Európanov
- 39 % opýtaných nevie, čo znamená symbol bielenia
- 45 % opýtaných nevie, čo znamená symbol sušenia

To isté platí pre špeciálne znaky ako čiarka pod symbolmi, ktorú zaregistruje len 1 zo 4 Európanov.

Na druhej strane bodiek v symbole žehlenia resp. symbole sušenia si všíma viac spotrebiteľov, a síce jeden z dvoch Európanov (54%).

Percento Európanov, ktorí si správne spájajú symbol s príslušným pokynom pre údržbu a ošetrovanie textílií:
- Žehlenie: 97 %
- Pranie: 91 %
- Bielenie: 33 %
- Sušenie: 32 %
- Chemické čistenie: 21 %

Eco-care, nový prístup európskych spotrebiteľov k ochrane životného prostredia

Štúdia spoločnosti IPSOS ukázala, že 84 % Európanom záleží na úsporách vody a energie. Z tých Európanov, ktorým na tom záleží, 90 % prijíma
pri ošetrovaní textílií konkrétne ekologické opatrenia.

Zdá sa, že európski spotrebitelia sa pri ošetrovaní textílií už začínajú správať ekologicky:
- 62 % uprednostňuje prirodzené sušenie, pokiaľ je to možné
- 61 % perie prevažne pri nízkych teplotách
- 44 % používa „Eko program"

Asociácia GINETEX presadzuje ekologickú údržbu a ošetrovanie textílií prostredníctvom loga clevercare.info, ktoré už spolu s 5 symbolmi údržby textílií používa viacero veľkých medzinárodných značiek. Na svojej stránke, určenej širokej verejnosti, GINETEX propaguje logo, ktorého cieľom je zvýšiť ekologické povedomie a informovať spotrebiteľov o možnostiach ošetrovania textílií s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie.

Výsledky prieskumu, vykonaného asociáciou GINETEX v spolupráci so spoločnosťou IPSOS, sú pozitívne a povzbudzujúce. Odrážajú významnú rolu GINETEX-u a jeho medzinárodného výboru, ktorého poslaním je zvyšovať chápanie symbolov údržby a ošetrovania textílií. Naším poslaním je pracovať v dlhodobom horizonte - toto úsilie je spojené s prekážkami, akými je nesprávna interpretácia symbolov a odstraňovanie visačiek. Spolu so značkami, ktoré sú našimi členmi, musíme naďalej pôsobiť na širokú verejnosť a vyvíjať úsilie s cieľom dosiahnuť, aby všetky naše symboly
(a špeciálne znaky) boli pochopiteľné pre všetkých na celom svete. Naším trvalým cieľom je štandardizácia a harmonizácia nášho systému označovania textílií symbolmi údržby v celosvetovom meradle",
hovorí Adam Mansell, prezident Asociácie GINETEX.

Metodológia štúdie:

Výsledky spracované v tejto štúdii boli získané na základe ankety, vykonanej na reprezentatívnej vzorke európskej populácie, zahŕňajúcej 6,000 osôb vo veku 18-65 rokov v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Českej republike a Švédsku prostredníctvom on-line panelu s riadeným prístupom „Online Access Panel" spoločnosti Ipsos. Prieskum sa uskutočnil on-line v decembri 2016.

Asociácia GINETEX

GINETEX, Medzinárodná asociácia pre označovanie textílií symbolmi údržby, bola založená v Paríži v roku 1963 po niekoľkých medzinárodných sympóziách o označovaní textílií symbolmi údržby, ktoré sa uskutočnili koncom 50.rokov. GINETEX navrhol medzinárodne použiteľný systém označovania údržby textílií pomocou symbolov. Tieto piktogramy sa používajú ako registrované ochranné známky a sú vlastníctvom Asociácie GINETEX. Systém označovania textílií symbolmi údržby poskytuje spotrebiteľom a textilným firmám správne informácie o ošetrovaní a údržbe textilných výrobkov. Procesy, označené symbolmi, zabránia nezvratnému poškodeniu výrobku. Členmi Asociácie GINETEX je 21 národných organizácií. Tieto organizácie zastupujú všetky zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú údržbou textílií a jej označovaním.

Kontakt na GINETEX
Pascale FLORANT
Generálna sekretárka
+33 (0)1 47 56 31 71