Tvárové rúška, resp. textilné ochranné rúška - základné požiadavky

Počas prebiehajúcej pandémie Covid-19, veľký nedostatok osobných ochranných pomôcok, ako sú aj filtračné tvárové polmasky, je jednou z hlavných výziev na celom svete. Mnohí výrobcovia tradičných textilných a odevných výrobkov začali v posledných dňoch vyvíjať a vyrábať tvárové rúška s veľmi vysokou rozmanitosťou z hľadiska materiálovej kvality, úrovne ochrany, ale aj potenciálnej skupiny ich užívateľov.

   Materiály používané na výrobu tvárových rúšok, resp. textilných ochranných rúšok musia odolávať manipulácii a opotrebovaniu počas celej ich životnosti.

    V závislosti od materiálu, z ktorého sú vyrobené a či sa správne nosia, tieto tvárové rúška preukazujú určitý bariérový efekt. Tvárové rúška zohrávajú dôležitú úlohu pri potláčaní epidémie alebo pandémie tým, že znižujú šírenie infekcií.

   Môžu tak poskytnúť určitú úroveň ochrany prostredia, v okolí infikovaných osôb, pred väčšími kvapôčkami kontaminovanými patogénmi vylúčenými kašľaním a kýchaním, resp. pred infekciou v dôsledku potenciálne kontaminovaných rúk, ktoré sa dostanú do náhodného kontaktu s tvárou.

    Pri výbere materiálov na výrobu tvárových rúšok sa musí zohľadňovať vhodnosť biokompatibility vlastností jednotlivých materiálov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou pokožkou jeho užívateľa. Musí byť známe, či tieto materiály spôsobujú podráždenie, alergénne účinky, alebo iné toxické účinky. Preto sa musí pristupovať ku tvárovým maskám tak, aby každý výrobok uvedený na trh, alebo iným spôsobom dodaný, alebo dostupný spotrebiteľom, zabezpečoval vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a nepredstavoval riziko pre zdravie a bezpečnosť.

   Tvárové rúška, resp. textilné ochranné rúška nie sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti legislatívnych predpisov o osobných ochranných prostriedkoch nariadenia (EÚ) 2016/425, ktoré pokrýva OOP na ochranu dýchacích orgánov, konkrétne filtračné tvárové polmasky FFP s úrovňami ochrany FFP1 – FFP3, ktoré musia spĺňať špecifické požiadavky normy EN 149+A1 a musia byť označené značkou CE. Filtračné tvárové polmasky FFP chránia  zdravotnícky personál pred možnou nákazou a patogénmi prenášanými vzduchom, ktoré šíria pacienti a osoby, ktoré potrebujú starostlivosť.

   Textilné ochranné rúška nepodliehajú ani nariadeniu (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, ktoré pokrýva chirurgické jednorázové rúška s nutnosťou splnenia požiadaviek normy EN 14683. Tieto chirurgické jednorázové rúčka chránia pacientov a osoby, ktoré potrebujú starostlivosť, pred možnými patogénnymi látkami, ktoré sa počas liečby môžu šíriť zdravotníckym personálom.

    Na textilné ochranné rúška sa vzťahuje legislatíva o všeobecnej bezpečnosti výrobkov pokrytá európskou smernicou EP a Rady 2001/95/ES. Nezávislá certifikácia je vykonávaná v súlade s platnými bezpečnostnými kritériami zahrnutými v norme STN 80 0055 „Textílie. Textilné a odevné výrobky. Technické požiadavky a skúšobné metódy“ a súčasne v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), v ktorom sú definované maximálne povolené limitné koncentrácie škodlivých chemických látok, ktoré sa potenciálne môžu nachádzať v textilných výrobkoch.

    S cieľom zaručiť účinnosť a bezpečnosť textilných ochranných rúšok sa vyžadujú základné presvedčivé laboratórne testy.

    V akreditovaných laboratóriách spoločnosti VUTCH-CHEMITEX s r.o., je možné vykonať komplexnú analýzu zdravotnej neškodnosti textilných materiálov, použitých na výrobu textilných ochranných rúšok, aj s možnosťou vydania OEKO-TEX® certifikátu v zmysle normy Standard 100 by OEKO-TEX®. V akreditovanom laboratóriu analytiky a životného prostredia je možné vykonať akreditované skúšky ako stanovenie formaldehydu, extrahovateľných ťažkých kovov, pentachlórfenolu a chlorovaných fenolov, organocíničitých zlúčenín, polycyklických aromatických uhľovodíkov, karcinogénnych arylamínov, stanovenie karcinogénnych farbív a alergénnych farbív, pesticídov.

V prípade farebných textilných ochranných rúšok v laboratóriu koloristiky vykonávame akreditované koloristické skúšky stanovenia stálosti vyfarbenia v kyslom a alkalickom pote, v suchom a mokrom otere.

 

   Trend súčasnej výroby textilných ochranných rúšok poukazuje na čoraz väčší záujem užívateľov, resp. spotrebiteľov o textilné ochranné rúška s antibakteriálnou úpravou.

   V akreditovanom laboratóriu hodnotenia antibakteriálnej aktivity vykonávame na textilných ochranných rúškach akreditovanú skúšku stanovenia antibakteriálnej aktivity v zmysle normy  AATCC Test Method 100. Táto skúšobná metóda poskytuje kvantitatívny postup na porovnanie a hodnotenie stupňa antibakteriálnej aktivity po 24-hodinovej expozícii testovanými baktériámi, ako sú Staphylococcus aureus, resp. Klebsiella pneumoniae, na testovanej vzorke.

   Zároveň v laboratóriu vykonávame hodnotenie antibakteriálnej aktivity textilných ochranných rúšok v zmysle normy ASTM E 2149-13a pri dynamických kontaktných podmienkach, vyjadrením redukciou počtu baktérií. V tomto prípade je používaná pre testovanie baktéria Escherichia coli.

Antibakteriálna úprava môže byť realizovaná aditiváciou vlákien v hmote antibakteriálnym aditívom, resp. povrchovou antibakteriálnou úpravou formou finálneho mokrého procesu, ktorá  nie je permanentnou úpravou. Keďže, výrobcovia textilných ochranných rúšok vo väčšine prípadov uvádzajú v sprievodných materiáloch, že tieto sú na opakované použitie, je veľmi dôležité preveriť antibakteriálnu účinnosť textilných ochranných rúšok aj po opakovaných cykloch v zmysle ich odporúčanej údržby.

    Okrem uvedených vlastností na textilných ochranných rúškach v akreditovanom laboratóriu textilnom a hodnotenia horľavosti overujeme aj ich životnosť po opakovanej údržbe praním, sušením a žehlením podľa výrobcom odporúčaných symbolov údržby v súlade normou STN EN ISO 6330, ktorá stanovuje postupy domáceho prania a sušenia textílií, textilných a odevných výrobkov. Medzi špeciálne požiadavky môžeme zaradiť aj stanovenie priedušnosti textilných ochranných rúšok, ktoré hodnotíme stanovením priepustnosti vzduchu podľa normy STN EN ISO 9237.

Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.
riaditeľka spoločnosti

V Žiline, dňa 23.07.2020