Prázdny
Prázdny

Rozsah akreditácie skúšobných laboratórií (SL)

Prázdny

Tabuľka rozsahu akreditácie SL

Prázdny

AKO VYHĽADÁVAŤ: Hľadanú frázu / výraz v tabuľke môžete jednoducho vyhľadávať pomocou klávesovej skratky Ctrl+F vo vašom prehliadači. Pri písaní hľadanej frázy / výrazu do vyhľadávania vám systém vypíše všetky zhody na tejto stránke, pomocou ktorých sa budete môcť rýchlejšie zorientovať v našom širokom rozsahu akreditácie.

Na stiahnutie:

 

Položka

Objekt skúšky

Zavedená metóda

Ostatné špecifikácie (rozsah, neistota, účel, modifikácia / validácia, názory / interpretácie, atď.)

Predmet / Matrica / Prostredie

Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt

Princíp / Druh / Typ

Označenie

1

textil, vlákna
textilná galantéria

papier, lepenka
plasty

koža, usne

obsah formaldehydu

spektrofotometria

STN EN ISO 14184
OEKO-TEX Standard 201 M-8

STN EN 1541
STN EN 645
STN EN 647

STN EN ISO 17226-2

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.
Výnos MP A MZ SR 1799

2

textil, vlákna

obsah pesticídov:
aldrin,
dieldrin,
endosulfan,
endrin,
heptachlor,
heptachlorepoxid,
HCB,
α-HCH,
ß-HCH,
γ-HCH,
δ-HCH,
p, p'-DDT,
p, p'-DDE,
p, p'-DDD,
o, p-DDT,
o, p-DDD,
metoxychlor
toxafén

plynová chromatografia
GC/MS

OEKO-TEX Standard 201 M-6-B & ML-6-B

IPS 31583814/117/273

3

textil, vlákna
textilná galantéria

 

 

koža, usne

dôkaz arylamínov:
anilín;
o-toluidín;
o-anisidín;
4-chloranilín;
p-krezidín;
2,4,5-trimetyl-anilín;
4-chlór-o-toluidín;
2,4-diaminotoluén;
2,4-diaminoanizol;
2-naftylamín;
4-aminobifenyl;
4,4-diaminodifenylmetán;
4,4-oxydianilín;
benzidín;
3,3-dimetylbenzidín;
4,4-tiodianilín;
3,3-o-dianisidín;
3,3-dichlór-benzidín;
4,4-metylénbis-(-2- chlóranilín);
4-aminoazobenzén;
2,4-xylidín;
2,6-xylidín;
1,4-fenyléndiamín;
4,4-metylén-di(o-toluidin);

plynová chromatografia
kvalitatívna
GC/MS

STN EN ISO 14362-1, 3
OEKO-TEX Standard 201 M-3
OEKO-TEX Standard 201 M-19

STN EN ISO 17234-1,2

IPS 31583814/117/273

4

textil, vlákna
textilná galantéria

obsah chlórorganických prenášačov:
monochlórbenzén;
dichlórbenzény;
trichlórbenzény;
tetrachlórbenzény;
pentachlórbenzény;
hexachlórbenzén;
monochlórtoluény;
dichlórtoluény;
trichlórtoluény;
tetrachlórtoluény;
pentachlórtoluén;

plynová chromatografia
GC/MS

OEKO-TEX Standard 201 M-2 & ML-2

IPS 31583814/117/273

5

textil, vlákna
textilná galantéria
papier, lepenka
plasty

obsah fenolov:
monochlórfenoly,
dichlórfenoly,
trichlórfenoly,
tetrachlórfenoly,
pentachlórfenol,
fenol,
ortofenylfenol

plynová chromatografia
GC/MS

OEKO-TEX Standard 201 M-7

 

IPS 31583814/95/75
(STN EN 12673)
STN EN 645
STN EN 647

IPS 31583814/117/273

Výnos MP A MZ SR 1799

6

textil, vlákna
plasty

 


papier, lepenka

obsah ftalátov, TCEP, bisfenolu A a siloxánov:
Dibutyl ftalát (DBP);
diizobutyl ftalát (DIBP);
Di-(2-ethyl-hexyl)ftalát (DEHP);
Di-n-octyl ftalát (DNOP);
Benzyl butyl ftalát (BBP);
Di-izononyl ftalát (DINP);
Di-izodecyl ftalát (DIDP);
Diizoheptyl ftalát (DIHP);
Di-undecyl ftalát (DUP);
Di-n-nonyl ftalát (DNP);
Di-n-hexyl ftalát (DHP);
Di(2-metoxyetyl) ftalát (DMEP);
Di-pentyl ftalát (DPP);
Di-izopentylftalát (DIPP);
Di-cyklohexyl-ftalát (DCHP);
Di-etylftalát (DEP);
Di-n-propylftalát (DPrP);
Di-n-pentyl-izopentylftalát (NPIPP);
Di-izohexyl-ftalát (DIHxP);
Di-izooktyl-ftalát (DIOP);
Dimetylftalát (DMP);
Bisfenol A;
Siloxány;
Tris (2-chlóretyl) fosfát (TCEP);

plynová chromatografia
GC/MS

OEKO-TEX Standard 201 M-18 & ML-18
ČSN EN ISO 14389

 

IPS 31583814/96/75
(STN EN ISO 18856)
STN EN 645
STN EN 647

IPS 31583814/117/273

CPSC-CH-C1001-09.3
CPSC-CH-C1001-09.4

Výnos MP A MZ SR 1799

7

textil, vlákna
textilná galantéria

hračky

organociničité zlúčeniny:
Dibutylcindichlorid (DBT-Cl2)
Tributylcinchlorid (TBT-Cl)
Dioktylcindichlorid (DOT-Cl2)
Trifenylcinchlorid (TPhT-Cl)
Tripropylcinchlorid (TPrT-Cl)
Dimetylcin dichlorid (DMT-Cl2)
Difenylcin dichlorid (DPhT-Cl2)
Monometylcin trichlorid (MMT-Cl3)
Dipropylcin dichlorid (DPrT-Cl2)
Monobutylcin trichlorid (MBT-Cl3)
Monooktylcin trichlorid (MOT-Cl3)
Monofenylcin trichlorid (MPhT-Cl3)
Tetrabutylcin (TeBT)
Tetraetylcin (TeET)
Tricyklohexylcin chlorid (TCyHT-Cl)
Trimetylcin chlorid (TMT-Cl)
Trioktylcin chlorid (TOT-Cl)

plynová chromatografia
GC/MS

OEKO-TEX Standard 201 M-17 & ML-17

 
STN EN 71-3 + A1

IPS 31583814/117/273

8

textil, vlákna
textilná galantéria

plasty, papier

polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU):
Naftalén
Acenaftylén
Acenaftén
Fenantrén
Antracén
Fluorén
Fluorantén
Pyrén
Benzo(a)antracén
Chrysén
Benzo(b)fluorantén
Benzo(k)fluorantén
Benzo(a)pyrén
Indeno(1,2,3-c,d)pyrén
Dibenzo(a,h)antracén
Benzo(g,h,i)perylén
Dibenzo(a,e)pyrén
Benzo(j)fluorantrén
Benzo(e)pyrén
Cyklopenta(c,d)pyrén
Dibenzo(a,h)pyrén
Dibenzo(a,l)pyrén
Dibenzo(a,i)pyrén
1-Metylpyrén

plynová chromatografia
GC/MS

OEKO-TEX Standard 201 M-23 & ML-23
 

IPS 31583814/33/75
( STN EN 645, STN EN 647)

IPS 31383814/117/273

Výnos MP A MZ SR 1799

9

textil, vlákna
textilná galantéria

dimetylfumarát
DMFu

plynová chromatografia
GC/MS

OEKO-TEX Standard 201 M-27 & ML-27

IPS 31583814/117/273

10

textil, vlákna


 plasty

obsah vlákien,
materiálové zloženie

gravimetria

ISO 1833-1 až 26
Hladík a kol. Textilní vlákna

Rybnikář a kol. Analýza plastických hmot.

Nariadenie EP a Rady EÚ č. 1007/2011

11

textil, vlákna
textilná galantéria
kože, usne

pracie, čistiace prostriedky
voda

pH

potenciometria

STN EN ISO 3071
OEKO-TEX Standard 201 M-1, ML-1
STN EN ISO 4045

STN EN 1262

STN ISO 10523

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

12

textil, vlákna textilná galantéria

 

 

hračky

koža, usne

obsah šesťmocného chrómu

spektrofotometria

IPS 31583814/109/80
(STN ISO 11083)
OEKO-TEX Standard 201 M-12, OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10

STN EN 71-3 + A1
STN EN ISO 17075-1
STN EN ISO 21420

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

13

textil, vlákna

papier, lepenka plasty
guma

primárne aromatické amíny

spektrofotometria

IPS 31583814/111/80

STN EN 645
STN EN 647
STN 62 1156

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

Výnos MP A MZ SR 1799

14

textil, vlákna
textilná galantéria
kovové materiály

 

hračky

kovy:
antimón, Sb

atómová absorpčná spektrometria
GT-AAS

OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10
IPS 31583814/88/80
(STN EN ISO 15586, STN EN 13657)

STN EN 71-3 + A1

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

Výnos MP A MZ SR 1799

 

textil, vlákna
textilná galantéria
koža, usne
kovové materiály

hračky

papier, lepenka
plasty

arzén, As

atómová absorpčná spektrometria
GT-AAS

OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10

IPS 31583814/88/80
(STN EN ISO 15586,           STN EN 13657)

STN EN 71-3 + A1

IPS 31583814/88/80
(STN EN 645, STN EN 647)

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

Výnos MP A MZ SR 1799

 

textil, vlákna
textilná galantéria
koža, usne
kovové materiály

hračky

papier, lepenka
plasty

chróm, Cr

atómová absorpčná spektrometria
GT-AAS
F-AAS

OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10
IPS 31583814/88/80
(STN EN ISO 15586, STN EN 1233, STN EN 13657)

STN EN 71-3 + A1

IPS 31583814/88/80
(STN EN 645, STN EN 647)

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

Výnos MP A MZ SR 1799

 

textil, vlákna,
textilná galantéria,
koža, usne,
bižutéria,
kovové materiály
plasty

papier, lepenka

hračky

kadmium, Cd

atómová absorpčná spektrometria
GT-AAS
F-AAS

OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10,
OEKO-TEX Standard 201 M-21 & ML-21
IPS 31583814/88/80
(STN EN ISO 15586, STN ISO 8288, STN EN 13657)

STN EN 12498
STN EN 645
STN EN 647

STN EN 71-3 + A1

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

Výnos MP A MZ SR 1799

Nariadenie EP a rady (ES) č. 1907

 

textil, vlákna
textilná galantériahračky

kobalt, Co

atómová absorpčná spektrometria
GT-AASF-AAS

OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10
IPS 31583814/88/80
(STN EN ISO 15586, STN ISO 8288)
STN EN 71-3 + A1

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

 

textil, vlákna
textilná galantéria
kovové materiály

 

hračky

mangán, Mn

atómová absorpčná spektrometria
F-AAS

OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10
IPS 31583814/88/80
(STN EN ISO 15586
STN 75 7489, STN EN 13657)

STN EN 71-3 + A1

Výnos MP A MZ SR 1799

 

textil, vlákna
textilná galantéria
plasty
kovové materiály

hračky

meď, Cu

atómová absorpčná spektrometria
GT-AAS
F-AAS

OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10
IPS 31583814/88/80
(STN EN ISO 15586
STN ISO 8288, STN EN 13657)

STN EN 71-3 + A1

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

Výnos MP A MZ SR 1799

 

textil, vlákna
textilná galantéria,
bižutéria
kovové materiály

 

 


 hračky

nikel, Ni

atómová absorpčná spektrometria
GT-AAS
F-AAS

IPS 31583814/88/80
(STN EN ISO 15586
STN ISO 8288, STN EN 13657)
OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10
OEKO-TEX Standard 201 M-20, M-21 & ML-21
STN EN 1811+A1
STN EN 12472
STN EN 71-3 + A1

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

Výnos MP A MZ SR 1799

Nariadenie EP a rady (ES) č. 1907

 

textil, vlákna
koža, usne
textilná galantéria
bižutéria
náterové látky
kovové materiály

papier, lepenka
plasty

hrač

 

ky

olovo, Pb

atómová absorpčná spektrometria
GT-AAS
F-AAS

OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10,
OEKO-TEX Standard 201 M-21 & ML-21
IPS 31583814/88/80
(STN EN ISO 15586
STN ISO 8288, STN EN 13657)
STN ISO 6503
STN EN 12498
STN EN 645
STN EN 647

STN EN 71-3 + A1

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907

CPSC-CH-E1001-08; -08.1*; -08.2*; -08.3*
CPSC-CH-E1002-08*; -08.2*; -08.3*
CPSC-CH-E1003-09; -09.1*

Výnos MP A MZ SR 1799

 

textil, vlákna
textilná galantéria
koža, usne

papier, lepenka

hračky

ortuť, Hg

atómová absorpčná spektrometria

AMA

OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10
IPS 31583814/88/80
(AMA 254)
STN EN 12497
STN EN 645
STN EN 647
STN EN 71-3 + A1

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

Výnos MP A MZ SR 1799

 

textil, vlákna

striebro, Ag

atómová absorpčná spektrometria
GT-AAS
F-AAS

STN 75 7486
STN EN ISO 15586
IPS 31583814/88/80

 

 

textil, vlákna,
textilná galantéria
kovové materiály
plasty

hračky

zinok, Zn

atómová absorpčná spektrometria
F-AAS

OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10
IPS 31583814/88/80
(STN ISO 8288,
STN EN ISO 15586, STN EN 13657)

STN EN 71-3 + A1

Výnos MP A MZ SR 1799

 

kovové materiály

železo, Fe

atómová absorpčná spektrometriaF-AAS

STN ISO 6351
IPS 31583814/88/80
(STN EN 13657)

Výnos MP A MZ SR 1799

 

kovové materiály

hračky

hliník, Al

atómová absorpčná spektrometria
GT-AAS

IPS 31583814/88/80
(STN EN ISO 15586
STN EN 13657)
STN EN 71-3 + A1

Výnos MP A MZ SR 1799

 

textil, vlákna
textilná galantéria

hračky

selén Se

atómová absorpčná spektrometria
GT-AAS

STN EN ISO 15586
OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10
STN EN 71-3 + A1

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

 

textil, vlákna
textilná galantéria

hračky

bárium Ba

atómová absorpčná spektrometria
F-AAS

OEKO-TEX Standard 201 M-10 & ML-10
IPS 31583814/88/80
(STN 75 7487)
STN EN 71-3 + A1

Vyhláška MZ ČR 84/2001 Sb.

15

čistiace prostriedky

obsah nerozpustených látok

gravimetria

STN EN 872
(IPS 31583814/90/68)

 

16

textil

olejoodpudivosť

vizuálne posúdenie

STN EN ISO 14419

 

17

pracie, čistiace
a kozmetické prostriedky

obsah povrchovo aktívnych látok aniónových

odmerná analýza

STN ISO 2271
ČSN EN ISO 2870

 

18

pracie, čistiace
prostriedky,
aviváže

obsah povrchovo aktívnych látok katiónových

odmerná analýza

STN EN ISO 2871-1,2

 

19

pracie, čistiace
a kozmetické prostriedky

obsah povrchovo aktívnych látok neiónových

gravimetria

ČSN ISO 2268

 

20

pracie, čistiace a zmäkčovacie prostriedky

obsah oxidu fosforečného

gravimetria

STN ISO 4313

 

21

pracie, čistiace
a kozmetické prostriedky

látky rozpustné v etanole

gravimetria

STN 68 1141

 

22

pracie prostriedky

prítomnosť optických zjasňovacích prostriedkov

vizuálne posúdenie
(kvalitatívna skúška)

STN 68 1101
IPS 31583814/102/68

článok 46 normy STN 68 1101

23

pracie, čistiace
a kozmetické prostriedky

hmotnosť

gravimetria

IPS 31583814/80/68
(STN 68 1503, STN 68 1513)

Smernica Rady 76/211/EHS v znení neskorších predpisov

vyhlášky ÚNMS SR 207/2000 a 381/2008 v znení neskorších predpisov

24

pracie, čistiace
a kozmetické prostriedky, aviváže

papier, plasty

senzorické vlastnosti:
farba,
vzhľad,
konzistencia,
obal

vizuálne posúdenie
(kvalitatívna, skúška)

IPS 31583814/91/68
(STN ISO 8589,                  STN ISO 6658)

 

25

čistiace
prostriedky

obsah hydroxidu sodného, NaOH

odmerná analýza

IPS 31583814/92/68
(Veselý, Šírová.: Analytická chémia odmerná)
STN ISO 456

 

26

textil, vlákna
textilná galantéria 

 

papier, lepenka

stálofarebnosť:
v praní,
v chemickom čistení,
vo vode,
v pote,
pri bielení,
v suchom teple,
v organických rozpúšťadlách,
pri žehlení,
pri otere,
pri šampónovaní

 

 

stálofarebnosť:
vo vode
v kyseline octovej
slinách
izooktáne

vizuálne posúdenie:
stanovenie zmeny odtieňa a zapustenia podľa sivej stupnice, stanovenie farby

STN EN ISO 105-A01
STN EN 20105-A02
STN EN ISO 105-A03
STN EN ISO 105-C06 až C10, C12
(IPS 31583814/8/68)
STN EN ISO 105-D01 a D02
STN EN ISO 105-E01 až E09
STN EN ISO 105-E16
STN EN 20105-N01
STN EN ISO 105-N02
(IPS 31583814/37/80)
STN EN ISO 105-P01
STN EN ISO 105-X05, X10, X11, X12
STN EN 14465, STN EN 14465/A1
OEKO-TEX Standard 201
M-9-B, C, D

STN EN 646

Vyhláška MZ ČR 84/2001/Sb

27

textil, vlákna,
textilná galantéria

stálofarebnosť v slinách a pote

vizuálne posúdenie (kvalitatívna skúška)

OEKO-TEX Standard 201 M-9-A
IPS 31583814/49/80

Vyhláška MZ ČR 84/2001/Sb

28

textil, vlákna, usne
pracie a čistiace prostriedky
gumy, plasty,
náterové látky
papier, lepenka, papier tissue, buničina

kolorimetrické vlastnosti:
zmena odtieňa, zapustenie,
farba, belosť


 

 belosť, jasnosť,
farba, opacita

spektrofotometria

STN EN ISO 105-A04 až A06
STN EN ISO 105-J01-až J03, J05
(IPS 31583814/1,2,3,6,9/68)
STN EN ISO 20471 + A1
STN EN 1150
STN 67 3068

STN EN ISO 12625-7
STN EN ISO 12625-15
STN EN ISO 12625-16
STN ISO 2469
STN ISO 2470-1
STN ISO 2471

 

29

čistiace prostriedky

čistiaca schopnosť

vizuálne posúdenie
(kvalitatívna skúška)

IPS 31583814/10/68
(Blažej a kol. Tenzidy)

 

30

 NEOBSADENÉ      

 

31

plošné textílie
tkaniny
pleteniny
odevné výrobky

konštrukčné parametre:
väzba,
dostava,
počet riadkov
a stĺpikov

meranie rozmerov

STN ISO 3572
STN 80 0018
STN 80 5009
STN EN 1049-2
STN EN 14971
 

 

32

plošné textílie
netkané textílie
papier tissue

papier
lepenka

plasty

fólie

hrúbka

meranie rozmerov

STN EN ISO 5084
STN EN ISO 9073-2
STN EN ISO 12625-3

STN EN ISO 534

ISO 4593

STN 64 0181
STN EN 13592

IPS 31583814/84/50
(STN EN ISO 534, STN EN 13592, STN 640181)

 

33

plošné textílie

žmolkovanie

vizuálne posúdenie

STN EN ISO 12947-4/AC
IPS 31583814/41/80
(STN EN ISO 12947-1,            STN 80 0846)
STN EN ISO 12945-2, 4

 

34

plošné textílie,
odevné výrobky

geosyntetika

netkané textílie

povrstvené textílie

papier
lepenka
papier tissue

plošné textílie

netkané textílie

povrstvené textílie

dĺžkové textílie
priadze
nite
kábel, vlákna
striž

mechanické vlastnosti:
pevnosť, ťažnosť

 

 

 

 

tržné zaťaženie za sucha,
tržné zaťaženie za mokra,

pevnosť v ďalšom trhaní

  pevnosť, ťažnosť

pevnosť v slučke

meranie sily

STN EN ISO 13934-1,2
STN EN ISO 11393-2

STN EN ISO 10319

STN EN 29073-3

STN EN ISO 1421

STN EN ISO 1924-2
STN EN ISO 12625-4
STN EN ISO 12625-5

 

STN EN ISO 13937-2,3,4          STN EN ISO 9073-4             STN EN ISO 4674-1

STN EN ISO 2062
STN EN ISO 5079

STN 80 0207

 

35

geosyntetika
plošné textílie
tkaniny
odevné výrobky

plasty
fólie
obalové materiály

mechanická vlastnosť:
pevnosť šva, spoja
posuvnosť nití vo šve


pevnosť zvaru

meranie sily

STN EN ISO 10321

STN EN ISO 13935-1,2
STN EN ISO 13936-1,2

STN 77 0140

  

 

36

plošné textílie


povrstvené textílie

netkané textílie

geosyntetika

papier tissue

papier
lepenka
plasty

hygienické potreby

 

 

gravimetria

STN EN 12127
STN EN ISO 12947-3/AC
STN ISO 3801/Z1, Z2

STN EN ISO 2286-2

STN EN 29073-1

STN EN ISO 9864

STN EN ISO 12625-6


STN EN ISO 536

STN 64 7011

IPS 31583814/83/64
(STN 80 0863)

 

37

plošné textílie
pletené odevné výrobky

nábytkové textílie

osobné ochranné prostriedky

oder

vizuálne posúdenie

STN EN ISO 12947-1/AC,2
STN EN 13 770
 

STN EN 14465/A1
IPS 31583814/41/80
(STN EN ISO 12947-1)

STN EN 388 + A1
STN EN 530

 

38

plošné textílie

priepustnosť vzduchu

meranie priepustnosti

STN EN ISO 9237

 

39

plošné textílie

priepustnosť vody

meranie priepustnosti

STN EN ISO 811

 

40

plošné textílie
netkané textílie
papier tissue
papier
lepenka

hygienické potreby

nasiakavosť vody

gravimetria

ČSN 80 0828
STN EN ISO 9073-6
STN EN ISO 12625-8
STN DIN 54 540 - 4, 5, 9
STN EN ISO 535

IPS 31583814/82/50
(STN EN ISO 9073-6,
STN EN ISO 12625-8)
IPS 31583814/86/50
(STN EN ISO 9073-6,
STN EN ISO 12625-8)

 

41

plošné textílie

povrchové zmáčanie - spray test

meranie priepustnosti

STN EN ISO 4920

 

42

plošné textílie

odolnosť voči priepustnosti vodných pár a prieniku tepla

meranie priepustnosti

STN EN ISO 11092

 

43

plošné textílie

krčivosť

vizuálne posúdenie

STN EN ISO 2313-1

 

44

plošné textílie
odevné a textilné výrobky


papier tissue 
papier
lepenka
plasty
obalové materiály

plošné textílie
odevné výrobky

rozmery: dĺžka, šírka


 

 

 


zmena rozmerov:
po pranípo žehlení
po chemickom čistení

meranie rozmerov

STN EN 1773
STN 80 7040
STN 80 5810/Z1
STN EN 13402-2,3
STN EN ISO 11393-2, 6
IPS 31583814/85/80
(STN ISO 536)

 

 

 

STN EN ISO 6330
STN EN ISO 3759
STN EN ISO 5077
STN EN ISO 3758
STN EN ISO 11393-2,6
ČSN 80 0823
STN EN ISO 3175-2

 

45

plošné textílie

opotrebenie

vizuálne posúdenie

IPS 31583814/41/80
(STN EN ISO 12947-1)

 

46

plošné textílie


odevné výrobky

chyby, zmena vzhľadu

vizuálne posúdenie

STN 80 0025
STN ISO 8498
STN EN ISO 3175-2
STN 80 7016
STN 80 5003

 

47

plošné textílie
ochranné odevy
papier tissue

odolnosť voči:
prepichnutiu,
pretláčanie guličkou

meranie sily

IPS 31583814/93/80
(STN EN ISO 12236)
STN EN 863
STN EN ISO 12625-9

 

48

odevné výrobky
osobné ochranné prostriedky

úžitkové vlastnosti

vizuálne posúdenie

STN EN 14682
STN EN ISO 13688/A1
STN EN ISO 20471/A1
STN EN ISO 21420
STN EN 343
STN EN 1150
STN EN 1149-5
STN EN ISO 11611
STN EN ISO 11612
STN EN ISO 11393-2,6
STN EN 61482-1-2
STN EN 469

 

49

plošné textílie
textílie pre automobily

horizontálna horľavosť

horľavosť

STN ISO 3795

 

50

textílie
 

priemyselné a technické textílie

bytové textílie

odevné textílie
odevné výrobky

OOP

hračky

vertikálna horľavosť

horľavosť

STN EN ISO 6940
STN EN ISO 6941

STN EN 1624
STN EN 1625

STN EN 1101/A1
STN EN 1102, STN EN 1103
STN EN 14878/AC              

STN EN ISO 15025

STN EN 71-2

 

51

plasty, polymérne materiály a výrobky

teplotná odolnosť

meranie rozmerov

IPS 31583814/87/64
(Rybnikář a kol. Analýza a zkoušení plastických hmot
Mleziva, Šňupárek, Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití)

 

52

textilné pomocné prostriedky

zmäkčovací účinok

vizuálne posúdenie

IPS 31583814/94/68
(Blažej a kol. Tenzidy)

 

53

dĺžkové textílie
nite

vlákna

dĺžková hmotnosť

gravimetria

STN EN ISO 2060
STN ISO 7211-5

STN EN ISO 1973

 

54

dĺžkové textílie

chyby, vzhľad

vizuálne posúdenie

STN 80 0026

 

55

plošné textílie,
ochranné odevy

elektrostatické vlastnosti:
povrchový odpor,
prechodový odpor

meranie NF elektrických veličín - odporu

STN EN 1149-1,2

 

56

textilné materiály,
vlákna

antibakteriálna účinnosť

stanovenie početnosti baktérií kultivačne

AATCC Test Method 100

 

57

textilné materiály,
papier,
práškové materiály,
granuláty,
tuhé látky

antibakteriálna účinnosť

stanovenie početnosti baktérií kultivačne

ASTM E 2149

 

 

Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny