Prázdny
Prázdny

Služby certifikačného orgánu (CO)

Certifikácia výrobkov je nestranným potvrdením zhody vlastností typu výrobkov s požiadavkami predpisov – zákony, vyhlášky, súťažné podmienky verejného obstarávateľa, technické normy, výrobné predpisy, materiálové listy a pod.

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Akreditácia Certifikačného orgánu (CO)

 

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky (CO) je spôsobilý podľa požiadaviek ISO/IEC 17065: 2012 vykonávať certifikáciu vlákien, priadzí, metrových a kusových výrobkov textilného, odevného a galantérneho priemyslu, vrátane osobných ochranných prostriedkov, ochranných odevov a doplnkov, textilných hračiek a spotrebnej chémie.

Prázdny
Prázdny

Certifikácia neurčených výrobkov

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky pri VUTCH s.r.o. poskytuje služby v oblasti výkonu skúšok vlastností typu výrobku a posúdenia zhody typu výrobku, vydanie certifikátu typu výrobku pre potvrdenie súladu s nasledovnými predpismi:

  • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení a autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
  • Zákon NR SR 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
  • Zákon č. 281/2023 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímeho styku s lidským organizmem prostředníctvím kůže, případne sliznic
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích pro děti ve věku do 3 let
  • Technická špecifikácia verejného obstarávateľa
Prázdny

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Kontaktná osoba
Ing. Kamila HULJAKOVÁ

Vedúca certifikačného orgánu


Tel.: +421-41-72 32 857
E-mail: huljakova@vutch.sk, vutch@vutch.sk

Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny