Prázdny
Prázdny

Historické míľniky ústavu

Prázdny

1970

Prázdny

Rozhodnutím ministra priemyslu SSR č.10/1970 zo dňa 25.2.1970 bola zriadená štátna hospodárska organizácia k termínu 1. marec 1970 s názvom a sídlom: Výskumný ústav textilnej chémie, Žilina.

1976

Prázdny

Rozhodnutím ministra priemyslu SSR č.5/1976 zo dňa 16.5.1976, s účinnosťou od 1.6.1976, bol VÚTCH Žilina poverený funkciou: Vedúce pracovisko vedecko-technického rozvoja s medziodvetvovou pôsobnosťou pre oblasť výskumu a vývoja textilných pomocných prípravkov (TPP), technológií úprav textílií (najmä bytových), vývoja a tvorby skúšobných metód, noriem a prístrojov pre skúšky.

1976

Prázdny

Poverovacou listinou Ministerstva priemyslu SSR č.588/76 zo dňa 23.4.1976 získal VÚTCH Žilina poverenie funkciou Odborového informačného strediska vedeckých, technických a ekonomických informácií (OBIS VTEI).

1981

Prázdny

Došlo k presťahovaniu podstatnej časti činností ústavu do zrekonštruovaných priestorov v objektoch na ul. Rauchova (teraz Milcova) v centre Žiliny. Celková úžitková plocha vlastných priestorov ústavu sa zvýšila na viac ako 3000 m2.

1985

Prázdny

Bola dokončená výstavba nového objektu ústavu na ul. Rybníky do ktorého sa  presťahovali všetky chemické laboratória. Celková úžitková plocha vlastných priestorov ústavu sa zvýšila na 4380 m2.

1989

Prázdny

Rozhodnutím ministra priemyslu SSR č. 31/1989 zo dňa 26.6.1989 bol k 1.7.1989 zriadený Výskumný ústav textilnej chémie, štátny podnik, Žilina.

1993

Prázdny

Autorizačným výmerom č.36/1993 zo dňa 29.11.1993, vydaným Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, bola ustanovená štátna skúšobňa SKTC – 119 vo VÚTCH š.p. pre oblasť textilu a spotrebnej chémie.

1994

Prázdny

Kúpnou zmluvou č. 393/1994, uzatvorenou medzi Fondom národného majetku SR a VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o., s účinnosťou od 1.9.1994, sa uvedená spoločnosť stala nástupníckym subjektom a prevzala práva a povinnosti v celom rozsahu a predmete činnosti po bývalom štátnom podniku VÚTCH.

1999

Prázdny

Rozhodnutím valného zhromaždenia Asociácie OEKO-TEX® v r.1999 bola VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. schválená za kooptovaného člena medzinárodnej asociácie pre výkon skúšok pre textilné a odevné výrobky podľa normy OEKO-TEX® Standard 100.

2000

Prázdny

Certifikátom, vydaným dňa 4.2.2000, podľa STN EN ISO 9001: 1998 certifikačným orgánom VÚSAPL a.s. Nitra, bol certifikovaný systém riadenia kvality v spoločnosti.

2005

Prázdny

Rozhodnutím UNMS SR, vydaným dňa 21.1.2005 bola pre VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. udelená notifikácia č. 1296 podľa smernice Rady EK 88/378/EHS pre bezpečnosť hračiek a smernice Rady 89/686/EHS pre skúšanie a certifikáciu textilných osobných ochranných prostriedkov.

2007

Prázdny

Na základe redukcie počtu zamestnancov v období r .2000 – 2007, aj ukončenia činností v oblasti poloprevádzkového overovania výroby (textilná a strojárska časť), bolo prijaté rozhodnutie o sústredení zostávajúcich aktivít a zamestnancov ústavu v objekte na ul. Rybníky ku ktorému došlo v novembri 2007. Celková úžitková plocha priestorov ústavu sa znížila na 1100 m2.

2013

Prázdny

Rozhodnutím valného zhromaždenia Asociácie OEKO-TEX® dňa 13. 7. 2013 bola VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. schválená za plnoprávneho člena asociácie pre výkon skúšok a vydávanie certifikátov pre textilné a odevné výrobky podľa normy OEKO-TEX® Standard 100.

2019

Prázdny

Reakreditácia SMK podľa STN EN ISO 9001: 2016

1. 3. 2020

Prázdny

50. výročie založenia Výskumného ústavu textilnej chémie.

1. 9. 2023

Prázdny

Vznik spoločnosti VUTCH s.r.o. Žilina.

7. 6. 2024

Prázdny

VUTCH s.r.o. Žilina sa stalo súčasťou CENTEXBEL, Centre scientifique et technique de l'Industrie textile belge, Belgicko