Prázdny
Prázdny

VUTCH s.r.o. - Notifikovaná osoba 3020

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Autorizácia SKTC-182 a notifikácia NO 3020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy rozhodol o autorizácii SKTC-182.

Notifikácia NO 3020 na posudzovanie zhody pre:

Ďalšie dokumenty:

Dokumenty  Rozhodnutie o autorizácii

Prázdny
Prázdny

Certifikácia určených výrobkov

VUTCH s.r.o.; SKTC-182; NO 3020 v zmysle Rozhodnutia č. UNMS/03716/2023-801 - 013896/2023 zo dňa 09.10.2023  je Autorizovanou osobou a Notifikovanou osobou 3020 pre posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov a vydanie certifikátov EÚ skúšky typu; uvedenou v informačnom systéme NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) pod správou European Commission: DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs s rozsahom činnosti pre skupiny osobných ochranných prostriedkov:

 • zariadenie poskytujúce všeobecnú ochranu tela (oblečenie)
 • zriadenie poskytujúce ochranu rúk a ramien
 • zariadenie poskytujúce ochranu pred chladom [chlad > -50°C], [extrémny chlad < -50°C]
 • zariadenie poskytujúce ochranu proti teplu [ > 100°C a oheň a plameň]
 • zariadenie poskytujúce ochranu proti teplu [teplo < 100°C], [teplo > 100°C a plameň]
 • ochranné prostriedky proti úrazu elektrickým prúdom
 • ochranné prostriedky na ochranu proti ručným reťazovým pílam
 • ochranné prostriedky proti mechanickým rizikám
 • ochranné prostriedky proti látkam a zmesiam, ktoré sú nebezpečné pre zdravie
 • špecializované oblasti spôsobilosti: Hasičské odevy
 • špecializované oblasti spôsobilosti: Odevy s vysokou viditeľnosťou
 • špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranné odevy určené na použitie v potenciálne výbušných atmosférach

Postupy/moduly posudzovania zhody

 • EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len nariadenie (EÚ) 2016/425);
 • Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v ľubovoľných intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 7 nariadenia (EÚ) 2016/425.

   

Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny