Výskum bariérovej textílie do komunitnej tvárovej polmasky a ochranného odevu "OCHRANA COVID-19"

<Zadajte anotáciu>

Základné informácie:

Názov projektu: Výskum bariérovej textílie do komunitnej tvárovej polmasky a ochranného odevu "OCHRANA COVID-19"
Identifikačné číslo projektu: APVV-20-0234
Termín riešenia projektu: 01.07.2021 - 30.06.2023
Žiadateľ: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Spoluriešiteľ:
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav, Bratislava
Zodpovedný riešiteľ za projekt: Ing. Ľudmila Balogová

Charakteristika projektu:

Hlavným cieľom výskumného projektu je zásadná inovácia a rozšírenie nedostatkového sortimentu osobných ochranných prostriedkov na ochranu proti biologickým nositeľom nákazy. Predmetom riešenia projektu je výskum v oblasti prípravy bariérovej textílie so zvýšenými funkčnými vlastnosťami pre zamedzenie šírenia baktérií a vírusov. Silný inhibičný a baktericídny účinok bariérovej textílie bude zabezpečený aplikáciou progresívnych technologických úprav nízkoteplotnou plazmou za atmosférického tlaku a následným vytvorením nanoštrukturovaných povrchov, formou tenkej nanovrstvy s antimikrobiálnymi vlastnosťami, a to použitím antimikrobiálneho nanosólu s inkorporovanými nanočasticami striebra Ag+. Výsledkom riešenia projektu bude bariérová textília so zvýšenými funkčnými vlastnosťami s následnou aplikáciou do prototypu komunitnej tvárovej polmasky a do prototypu komunitného ochranného odevu. Navrhovaný projekt je reakciou na negatívnu situáciu s nedostatkom osobných ochranných prostriedkov, ktorá sa prejavila v prvej vlne pandémie s ochorením COVID-19. Realizáciou projektu sa tak vytvoria materiálové predpoklady pre zabezpečenie určitej úrovne ochrany obyvateľstva pri potláčaní epidémie, resp. pandémie a zamedziť tak šíreniu infekcií a vírusov v populácii.