Prázdny
Prázdny

Poskytujeme licencie k použitiu symbolov údržby GINETEX

Prázdny
Prázdny

GINETEX  – Groupement International d´Etiquetage pour l´Entretien des Textiles – je Medzinárodná asociácia pre označovanie textilu symbolmi údržby. Symboly údržby sú chránené na medzinárodnej úrovni ako ochranná známka od ich vytvorenia v roku 1958. Majiteľom medzinárodných ochranných známok č. 492423, 849319 a 849320 pre označovanie symbolov údržby textílií je Medzinárodná organizácia GINETEX, ktorá systém označovania vytvorila a ďalej rozvíja.

Prázdny
Prázdny

Kto môže poskytovať licencovanie?

Národné výbory GINETEX môžu na základe zmluvy s asociáciou GINETEX poskytovať obchodným spoločnostiam v príslušných krajinách právo používať ochranné známky pre symboly údržby na základe sublicencií. GINETEX poskytuje licenčné právo používania svojich ochranných známok – symbolov údržby – výhradne prostredníctvom národných výborov v jednotlivých krajinách a neposkytuje tieto práva priamo jednotlivým užívateľom.

Prázdny

Naše členstvo v združení GINETEX

Prázdny
Prázdny

Na valnom zhromaždení asociácie GINETEX v Kodani v dňoch 29.-30.októbra 2015 bola schválená licenčná zmluva na poskytovanie práva na ochranné známky symbolov údržby textílií, medzi Asociáciou GINETEX a spoločnosťou VÚTCH - CHEMITEX spol. s r.o., ktorá bola zároveň schválená ako národný výbor za Slovenskú republiku.

Prázdny

Na základe podpísanej licenčnej zmluvy so združením GINETEX boli spoločnosti VÚTCH - CHEMITEX spol. s r.o. udelené práva používania ochrannej známky – symbolov údržby na národnej úrovni a právo udeľovať oprávnenie používania symbolov údržby výrobcom, distribútorom a predajcom textilných a odevných výrobkov.

Prázdny

Získajte licenciu aj Vy

VÚTCH - CHEMITEX spol. s r.o. udelí výrobcom, distribútorom a predajcom oprávnenie legálne používať symboly údržby na základe uzavretia sublicenčnej zmluvy so združením GINETEX. Prihlášku si stiahnete nižšie a po vyplnení ju zašlite na adresu VÚTCH - CHEMITEX spol. s r.o., Rybníky 954/10, 011 68 Žilina. Všetky ďalšie náležitosti budú zabezpečené zo strany poskytovateľa sublicencie.

Stiahnite si: Prihláška.pdf

Prázdny
Prázdny

Používanie symbolov pre údržbu textílií

Prázdny
Prázdny

Povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby, vyplýva z §12 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Dodržiavanie normy STN EN ISO 3758 Textílie. Symboly údržby. od 1.10.2008 nie je záväzné, je vecou každého výrobcu, dovozcu a predávajúceho ako si túto povinnosť zabezpečí. Dôležité je, aby informácia o spôsobe údržby textilného výrobku bola dostatočne zrozumiteľná a jednoznačná pre spotrebiteľa napr. svojím vyobrazením,  ak táto informácia bude v textovej forme, musí byť uvedená v štátnom jazyku.

Na základe odporúčania Slovenskej obchodnej inšpekcie je vhodné používať v označeniach textilných výrobkov grafické

Prázdny

symboly údržby, nakoľko tieto zabezpečujú harmonizovanú komunikáciu medzi jednotlivými krajinami EÚ.

Informácie o spôsobe údržby môžu byť trvale pripevnené na výrobku a čitateľné po celú dobu životnosti výrobku alebo na etikete pripevnenej k výrobku.

V zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 3758 sa symboly údržby uvádzajú v poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie, profesionálne ošetrovanie textílií (chemické čistenie).

Za nesprávnu alebo chýbajúcu informáciu o spôsobe údržby výrobku, ktorá má za následok znehodnotenie výrobku, zodpovedá v zmysle § 11 zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci v plnom rozsahu.

Kontaktná osoba
Pavol KOPEČNÝ, MBA

Riaditeľ spoločnosti


Tel.: +421-41-50 01 754
E-mail: pavol.kopecny@vutch.sk

Prázdny
Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny
Prázdny

Tlačové správy spoločnosti GINETEX


Tlačová správa
Paríž, 12. septembra 2022

Práčovňa:
Ako programy práčky ovplyvňujú spotrebu elektrickej energie

GINETEX odhaľuje výsledky štúdie vykonanej nezávislým laboratóriom Testex, ktoré sa špecializuje na textilnú analýzu a certifikáciu. Tipy, osvedčené postupy a subjektívny názor: aké sú energeticky najefektívnejšie cykly práčok a ako ich môžeme prispôsobiť nášmu každodennému životu?

 • Snažte sa prať pri najnižšej teplote, ktorá stale zaisťuje uspokojivý výsledok (1 prací cyklus je vždy uprednostňovaný pred 2 pracími cyklami).
 • Zníženie teploty prania zo 40°C na 30°C môže ušetriť približne 30% spotrebovanej energie.
 • Vždy používajte celú kapacitu náplne práčky.
 • Rýchly cyklus môže ušetriť ďalších 20% spotrebovanej energie, najmä ak sa používa pri nižšej teplote prania.
 • Používanie teplôt prania vyšších ako 40°C môže pomôcť odstrániť ťažké škvrny, ale môže viesť k výrazne vyššej spotrebe energie (60°C: + 50%; 90°C: viac ako dvojnásobok spotrebovanej energie). Preto sa odporúčajú len na veľmi špinavé textílie, ak to povoľuje etiketa.

Riadenie spotreby energie je jadrom dnešných ekonomických a environmentálnych záujmov. Vo svetle predpovedaného nedostatku energie v nadchádzajúcej zime má téma šetrenia energie dokonca ďalší význam. Má to dosah aj na textilný a odevný priemysel. Pranie bielizne predstavuje až 40% vplyvu textilu na životné prostredie počas jeho životného cyklu. GINETEX - Medzinárodná asociácia pre označovanie textilnej starostlivosti, zvyšuje povedomie o zodpovednej starostlivosti o textílie medzi odborníkmi a spotrebiteľmi, s osobitným zameraním na ekologické akcie pod logom smartcare.info.

Zatiaľ čo energetická úspora je vo všeobecnosti vysoko odporúčaná, GINETEX chcel ísť ešte o krok ďalej štúdiom skutočného vplyvu rôznych fáz prania textílií na spotrebu elektrickej energie. Teraz odhaľuje hlavné kvantifikované ukazovatele o potenciálnych úsporách získaných pri používaní správnych návykov pri praní.

Pranie v práčke – základný proces v starostlivosti o textílie – si vyžaduje využívanie zdrojov, najmä energie, ktoré je potrebné využívať s rozumom vzhľadom na dnešné ekonomické a klimatické problémy“, komentuje Alejandro Laquidain, prezident spoločnosti GINETEX. „Prostredníctvom tejto štúdie sme sa preto chceli dozvedieť viac o spotrebe elektrickej energie práčok, aby sme odporučili programy, ktoré najlepšie spĺňajú požiadavky na úsporu energie a zároveň zachovávajú kvalitu a životnosť textílií.

Cieľom týchto testov je stanoviť kvantitatívne ukazovatele množstva elektrickej energie, ktoré sa skutočne spotrebuje, keď sa zmenia niektoré podmienky prania. Podmienky sú nasledujúce:

 • Teplota prania
 • Preddefinované nastavenia programu (normálne, rýchle pranie, ECO režim), špecifické pre samotnú práčku
 • Použitie možnosti „predpieranie“.
 • Náplň bielizne (plná: 7 kg, polovičná: 3,5 kg)
 • Rýchlosť odstreďovania práčky na odstránenie zvyškov vody na konci cyklu

Spotreba elektrickej energie sa líši podľa použitia

Nie je prekvapením, že štúdia odhaľuje, že teplota prania je nepochybne tým, čo má najväčší vplyv na spotrebu elektrickej energie. Podľa štúdie Testex, zníženie teploty prania zo 40°C na 30°C prináša úsporu energie 30% (0,06 kWh/kg bielizne). Testy naznačujú, že vyššie teploty prania, ako napríklad pranie pri 60°C, zvyšujú spotrebu energie o viac ako 50% (0,10 kWh/kg bielizne). Pranie pri 90°C – najhorúcejší program na práčkach, ktorý sa používa najmä na veľmi špinavé bavlnené textílie – spotrebuje viac ako dvojnásobok energie prania pri 40°C (+110%, 0, 22 kWh/kg).

Predpieranie, ďalší študovaný program, je možnosť, ktorú ponúkajú niektoré modely práčok. Jeho použitie sa odporúča hlavne pri obzvlášť vysokej úrovni znečistenia, ako sú stopy blata. Je teda zbytočné ho aktivovať pri každom praní. Ďalším dôvodom, prečo ho nepoužívať systematicky, je, že okrem zvýšenia spotreby vody tento program zvyšuje aj spotrebu energie o 15 až 20% (0,05 – 0,06 kWh/kg).

Pranie pri plnej alebo polovičnej náplni je ďalším parametrom, ktorý treba zvážiť pri spotrebe energie. Napoly naplnená práčka spotrebuje o 50 až 70% viac energie na kg textílií (0,08 až 0,20 kWh/kg) ako plná náplň s rovnakým programom.

Testy tiež ukazujú, že program rýchleho prania, určený len na rýchle vypranie niekoľkých kusov bielizne, spotrebuje v závislosti od zvolenej teploty menej elektrickej energie ako bežný program. Čím nižšia teplota prania, tým väčšia úspora. Pri teplote prania 30°C predstavuje úspora energie takmer 20% (0,03 kWh na kg textílie), pričom efekt úspory pri teplote 90°C je menej významný (< 1%, < 0,01 kWh/kg).

Napokon, jeden z hlavných výsledkov štúdie Testex sa týka energie spotrebovanej počas cyklu odstreďovania. Jeho vplyv na spotrebu energie zostáva relatívny a líši sa podľa zvolených rýchlostí odstreďovania (ktoré sa líšia podľa modelov práčok). Vyššia rýchlosť v skutočnosti spotrebuje viac elektrickej energie, ale je účinnejšia pri správnom odstreďovaní bielizne a odstraňovaní zvyškov vody. Znižuje tak čas sušenia, či už ide o prirodzené sušenie na vzduchu alebo v sušičke. V druhom prípade platí, že čím účinnejšie je odstreďovanie, tým kratší je cyklus sušenia.

Rozumná spotreba v súlade s odporúčaniami pre starostlivosť o textílie

Z tejto štúdie možno vyvodiť veľa odporúčaní. Objasňuje aj skutočné množstvá elektrickej energie spotrebovanej pri praní rôznych textílií. Vždy by sa mali dodržiavať odporúčania týkajúce sa starostlivosti o textílie uvedené na etikete a zároveň vedieť tieto odporúčania prispôsobiť používaniu textílií. Pre efektívne kvalitné pranie je dôležitý aj výber programu a výber pracieho prostriedku. Sú nevyhnutné na dosiahnutie požadovanej čistoty od prvého prania a vyhýbajú sa pridávaniu ďalších pracích krokov, ktoré si vyžadujú viac zdrojov.

Napríklad veľmi špinavé textílie by sa mali predprať alebo zvoliť teplotu vyššiu ako 40°C. Pranie pri 40°C skutočne spotrebuje menej elektrickej energie, ale ak nie je účinné, možno ho bude potrebné použiť dvakrát. Jeden prací cyklus pri 60°C spotrebuje menej času, energie a vody ako dva cykly pri 40°C.

Rýchlosť odstreďovania a teplotu v sušičke je tiež potrebné zvoliť podľa typu textílie. Vyššie rýchlosti môžu spôsobiť vážne pokrčenie niektorých tkanín a to zostáva reverzibilné. Pri niektorých materiáloch ako je napr. vlna, ktorá využíva špecifický program, bude potrebná nižšia rýchlosť odstreďovania, maximálne 400 otáčok za minútu, aby sa zachovala kvalita textílie (a tým aj jej životnosť) na maximum.

Na celom svete, spoločnosť, ktorá predáva hotový výrobok je zodpovedná za informácie uvedené na etikete. Pripomíname, že 5 symbolov, z ktorých každý zodpovedá špecifickým kritériám, teraz predstavuje skutočnú záruku kvality a bezpečnosti pre spotrebiteľov a profesionálov. Tieto symboly starostlivosti o textílie poskytujú spotrebiteľom informácie o maximálnom povolenom ošetrení textílií, aby sa udržali v dobrom stave čo najdlhšie.

Túto štúdiu vykonalo laboratórium Testex v mene spoločnosti GINETEX v období od januára do marca 2022. Zahŕňa výlučne spotrebu elektrickej energie vyrobenú práčkami pri používaní vyššie uvedených programov. Iné faktory ako spotreba vody neboli analyzované. Všetky študované výsledky a parametre sú k dispozícii na požiadanie od spoločnosti GINETEX.

O GINETEXe:

GINETEX, Medzinárodná asociácia pre označovanie starostlivosti o textílie, prvýkrát založená v Paríži v roku 1963, navrhla medzinárodne použiteľný systém označovania textílií na základe symbolov, ktorých cieľom je informovať textilné spoločnosti a spotrebiteľov o tom, ako sa najlepšie starať o svoje textílie. Použité piktogramy sú registrované ochranné známky a sú rovnako majetkom spoločností GINETEX a COFREET. Združenie propaguje tieto symboly na celom svete a koordinuje ich technický obsah v celosvetovom meradle – čo je nevyhnutné pre definíciu a aplikáciu kódexu označovania starostlivosti. Dnes má GINETEX 21 členských krajín.

Kontakt
MAARC Agency

Victoria Bareille – victoria.bareille@maarc.fr – +33 (0)1 86 95 41 95

GINETEX Kontakt
Pascale FLORANT – Secretary General – +33 (0)1 47 56 31 71
www.ginetex.net
www.clevercare.info

My care Label app (available on the App store and Google Play)

If you are interested in the article, you can download it here.

........................................................................................

Tlačová správa
Paríž, 8. júna 2021

Údržba textílií: Environmentálne otázky v súčasnej dobe významne ovplyvňujú nové zvyklosti Európanov.

GINETEX zverejňuje výsledky svojho tretieho európskeho prieskumu IPSOS 2021, venovaného problematike údržby textílií:

 • Viac ako 8 z 10 Európanov považuje označovanie textílií symbolmi údržby za užitočné. 74 % respondentov to považuje za užitočné v Španielsku a 87 % vo Švédsku.
 • Prevažná väčšina (71 %) Európanov sa riadi pokynmi pre údržbu. 81 %  sa nimi riadi vo Švédsku, avšak len 65 % v Spojenom kráľovstve.
 • 74 % Európanov si nikdy nekupuje odev bez symbolov údržby, alebo si ho kupuje len výnimočne.
 • Európania sa snažia nakupovať zodpovedne a pri nákupoch sa snažia  dodržiavať zásady etického správania. 65 % z nich požaduje na etiketách so symbolmi údržby viac informácií, týkajúcich sa životného prostredia. V tomto smere by privítali najmä: zdôraznenie odporúčaní údržby, ohľaduplnej k životnému prostrediu (65 %), zavedenie ekologického skórovacieho systému eco-score, umožňujúceho spotrebiteľom na prvý pohľad zhodnotiť dopad výrobku na životné prostredie (56 %) alebo zameranie sa na podiel recyklovaných textílií (57 %).

GINETEX, Medzinárodná asociácia pre označovanie textílií symbolmi údržby, zverejňuje výsledky svojho tretieho európskeho prieskumu za rok 2021 „Európania a označovanie textílií symbolmi údržby“, realizovaného v spolupráci s IPSOS. Prieskum, výsledky ktorého dnes prezentujeme, bol vykonaný v siedmich európskych krajinách: Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Taliansku, Švédsku, v Českej republike a v Španielsku.

Európania sú spotrebitelia, ktorí pravidelne nakupujú textilné výrobky a ktorí potrebujú byť informovaní.

49 % Európanov venuje pozornosť kvalite odevu, ktorý si chcú kúpiť. Táto otázka získala o 4 body viac ako v prieskume z roku 2019!

Podľa výsledkov tohto tretieho prieskumu Európania – ktorí sú najväčšími spotrebiteľmi odevov – sú čoraz zodpovednejší pri nakupovaní textilných výrobkov. V siedmich krajinách, v ktorých bol vykonaný tento prieskum, si napríklad takmer všetci respondenti (93 %)  zakúpili v posledných šiestich mesiacoch aspoň jeden kus odevu. Za posledných šesť mesiacov si kúpilo jeden kus odevu 95 % Talianov, 96 % Čechov a 97 % Španielov.

Európania sa zaujímajú o kvalitu odevov a veľkú dôležitosť prikladajú ich technickým aspektom. Hoci cena zostáva hlavným kritériom pri výbere odevu, ďalšími dôležitými kritériami spotrebiteľa je tiež hodnota za vynaložené prostriedky, kvalita, komfort a celkový vzhľad odevu.

Oproti poslednému prieskumu z roku 2019 niektoré aspekty, ako kvalita odevu, sú čoraz dôležitejšie pri nákupe. V súčasnej dobe 49 % Európanov považuje kvalitu odevu, ktorý si chcú kúpiť, za dôležité kritérium – podiel týchto spotrebiteľov stúpol za dva roky o 4 percentuálne body. Treba tiež uviesť, že aj ďalšie kritériá ako obchodná značka (+ 4 body), alebo krajina pôvodu odevu (+ 1 bod) sú pre spotrebiteľa čoraz dôležitejšie.

Etiketa so symbolmi údržby textílií: dôležitý zdroj informácií pre Európanov

Hoci veľkosť (96 %) a zloženie textílií (74 %) zostáva pre Európanov najvyhľadávanejšou informáciou, skutočnosť, či odev je alebo nie je vybavený etiketou so symbolmi údržby, má významný vplyv na ich rozhodovanie pri nákupe.

Takmer šesť z desiatich Európanov (59 %) venuje pri nákupe odevu pozornosť etikete so symbolmi údržby.  Tento podiel dosahuje 63 % v Nemecku, 65 % vo Švédsku a 66 % v Taliansku.

74 % Európanov odmieta nákup odevu bez etikiet so symbolmi údržby alebo sa mu vyhýba!

Etiketa so symbolmi údržby obsahuje dôležité informácie pre veľkú väčšinu respondentov, ktorí sa zúčastnili prieskumu: 74 % Európanov by si nikdy nekúpilo odev bez etikety so symbolmi údržby, alebo by si ho kúpilo len vo výnimočných prípadoch. Táto skutočnosť dokumentuje význam etikety so symbolmi údržby pre Európanov. Na etikete so symbolmi údržby najviac záleží Britom a Nemcom: pre 83 % z nich je nákup textílie bez tejto etikety nemysliteľný, alebo len celkom výnimočný.

68 % Európanov odstrihne etikety z odevu.

Napriek popularite a pozornosti, ktorú vzbudzuje označovanie odevov symbolmi údržby, vzťah Európanov k tomuto označovaniu z hľadiska záujmu  je rozporuplný. Kým priemerne   71 % Európanov uvádza, že sa riadia symbolmi údržby (82 % z nich ich považuje za užitočné), prieskum tiež odhalil, že toto percento sa výrazne líši medzi jednotlivými krajinami. Len 65 % Britov a 67 % Španielov uvádza, že sa riadia symbolmi údržby, kým u Švédov je to až 80 %.  Napriek tomu mnohí respondenti (68 %), ktorí sa zúčastnili prieskumu uvádzajú, že etikety zvyknú z odevov odstrihnúť. Kým väčšina európskych zákazníkov etikety odstrihne, Briti ich na odeve väčšinou nechávajú. Odstrihne ich len 46 % z nich.

Prečo je tu taký rozdiel?  Európania si väčšinou pozrú pokyny pre údržbu, uvedené  na etikete, pri prvom praní odevu (47 %), alebo pri zakúpení nového odevu (25 %).

Európania si pozrú pokyny pre údržbu a riadia sa nimi z dvoch hlavných dôvodov: 34 % respondentov uvádza, že sa riadia pokynmi preto, aby im odev dlhšie vydržal v čo najlepšom stave a aby ho mohli dlhšie nosiť, kým 32 % ich dodržiava preto, aby sa vyhli problémom pri praní odevov.

Napokon, hoci sa spotrebitelia sťažujú, že etikety sú príliš dlhé (56 %), privítali by, ak by obsahovali viac informácií, predovšetkým takých, ktoré sa  týkajú ochrany životného prostredia. Napríklad 65 % respondentov by privítalo, ak by na etikete boli uvedené pokyny pre údržbu s minimálnym dopadom na životné prostredie. Toto percento je vysoké najmä vo Francúzsku (68 %), Španielsku (69 %) a v Taliansku (80 %). Okrem toho Európania by chceli byť lepšie informovaní o podiele recyklovaných textílií v ich odevoch (57 %). Očakávania španielskych (60 %) a talianskych (72 %) spotrebiteľov sú ešte vyššie.

Podľa prieskumu 56 % Európanov požaduje, aby odevy boli označované značkou Eco-Score, udávajúcou dopad výrobku a jeho životného cyklu na životné prostredie. Najviac to požadujú znova spotrebitelia vo Francúzsku (64 %), Španielsku (64 %) a v Taliansku  (71 %).

Okrem tohto ekologického prístupu spotrebitelia v severnej Európe  by sa chceli pri svojich nákupoch správať zodpovednejšie sa etickejšie. Krajina pôvodu odevu je dôležitejším kritériom pre francúzskych (59 %) a talianskych (66 %) spotrebiteľov ako pre ostatných Európanov (celkovo 48 %). Naopak britskí (39 %) a českí (32 %) spotrebitelia prikladajú krajine pôvodu odevu malý význam.

Symboly údržby textílií zostávajú niekedy nepochopené

Hoci Európania všeobecne uznávajú užitočnosť etikety so symbolmi údržby textílií, výklad symbolov údržby zostáva nejednotný. 98 % spotrebiteľov rozozná bez problémov symbol žehlenia. To isté platí o symbole prania, ktorý správne identifikuje deväť z desiatich ľudí      (90 %). Percentá ostatných symbolov sú však oveľa nižšie. Len 27 % ľudí správne identifikuje  symbol bielenia (38 % ľudí ho nepozná v Španielsku a 37 % v Taliansku), 25 % pozná symbol sušenia a len 16 % symbol chemického čistenia.

 

85 % Európanov vykonáva údržbu svojich odevov doma 

Výsledky prieskumu taktiež ukázali, že 85 % respondentov vykonáva údržbu svojich odevov doma. Údržbu odevov vykonávajú doma najviac respondenti z Veľkej Británie        (88 %) a Švédska (90 %). Výsledky ukázali, že ženy perú viac ako muži (94 % vs. 75 %). Podiel mužov, ktorí v domácnosti perú je najnižší v Taliansku, Španielsku a v Českej republike.

MY CARE LABEL (MOJA ETIKETA SO SYMBOLMI ÚDRŽBY) –  Nová medzinárodná aplikácia, uľahčujúca pochopenie symbolov údržby a údržbu vašich textílií

GINETEX vyvinul mobilnú aplikáciu „MY CARE LABEL“, ktorá má pomôcť Európanom oboznámiť sa so symbolmi údržby. Táto nová mobilná aplikácia, ktorú v súčasnej dobe spúšťa GINETEX v medzinárodnom meradle, pomáha používateľom pri každodennej údržbe odevov. Okrem výkladu symbolov údržby všetkých existujúcich textílií MY CARE LABEL ponúka tipy a poskytuje rady, ako čistiť a ošetrovať textílie so súčasným  rešpektovaním zásad ochrany našej  planéty.

Spoločná snaha Európanov  viac zohľadňovať  environmentálne aspekty pri ošetrovaní textílií

V súčasnej dobe sa podstatne  rozšírilo ekologické myslenie, čo sa jasne odzrkadľuje aj vo výsledkoch nášho prieskumu. Ak Európania požadujú viac informácií o ekologickej údržbe textílií, je to preto, že sami majú tendenciu meniť svoje návyky pri ošetrovaní textílií na ekologicky prijateľnejšie.

54 % Európanov používa správne množstvo pracieho prostriedku z dôvodu ochrany životného prostredia  (oproti 36 %, ktorí tak konajú z ekonomických dôvodov). Okrem toho polovica respondentov  (51 %) sa snaží prať bielizeň pri nižšej teplote (36 % ju volí z ekonomických dôvodov) a  49 % respondentov plní práčku na maximálnu kapacitu (40 % tak koná z ekonomických dôvodov).

Tieto ekologické snahy pozorujeme aj v návykoch Európanov pri sušení.  46 % respondentov uvádza, že opranú bielizeň nechávajú voľne sušiť na vzduchu, aby chránili životné prostredie (31 % z ekonomických dôvodov). Napokon, pokiaľ ide o žehlenie, Európania sa snažia žehliť bielizeň žehličkou, nastavenou na správnu teplotu (40 % tak koná z ekologických a 34 % z ekonomických dôvodov), 39 % respondentov tiež uvádza, že žehlia menej, aby chránili životné prostredie (37 % tak koná z ekonomických dôvodov).

              -----------------------------------------------------------------------------------------

Tlačová správa
Paríž, 20. júna 2017

GINETEX v spolupráci s IPSOS prezentuje výsledky svojho európskeho prieskumu:
„Európania a označovanie textílií symbolmi údržby"

70 % Európanov sa riadi symbolmi údržby textílií a 80 % uvádza, že by nekúpili (alebo len vo výnimočných prípadoch by kúpili) odev bez symbolov, okrem toho 84 % Európanov záleží na úsporách vody a energie.

GINETEX, Medzinárodná asociácia pre označovanie textílií symbolmi údržby, oslovila francúzsku spoločnosť IPSOS, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu, aby zistila postoj európskych spotrebiteľov k označovaniu textilných výrobkov symbolmi údržby. Táto štúdia, vypracovaná v decembri 2016, sumarizuje výsledky získané od 6,000 respondentov zo šiestich krajín - Nemecka, Anglicka, Francúzska, Talianska, Českej republiky a Švédska.

Podľa tejto štúdie spoločnosti IPSOS sa 70 % Európanov riadi symbolmi údržby textílií. Na celoeurópskej úrovni 57 % opýtaných dokonca uviedlo,
že sa nimi riadia „často" a 13 % „vždy". Tieto čísla dokumentujú význam symbolov údržby pre európskych spotrebiteľov:
- 38 % opýtaných uviedlo, že sa riadia týmito pokynmi, aby sa vyhli problémom pri praní, predovšetkým aby nedošlo k zrazeniu odevu
- 31 % opýtaných sa nimi riadi, aby ochránili svoj odev a predĺžili jeho životnosť

Európania celkovo považujú visačky so symbolmi údržby za dosť nepohodlné a 62 % priznalo, že ich odstrihujú: 74 % opýtaných uviedlo, že dráždia kožu a podľa 55 % opýtaných sú visačky príliš dlhé a nešikovné. Tieto výsledky sa môžu v jednotlivých európskych krajinách líšiť.

Prítomnosť visačky je však skutočným kritériom nákupu, keďže 80 % Európanov uviedlo, že by si nikdy nekúpili, alebo len vo výnimočnom prípade
by si kúpili odev bez visačky so symbolmi údržby.

Internet a smartfóny: skutoční partneri pre symboly údržby textílií.

Pri prieskume bolo zistené, že pri riešení konkrétneho problému pri praní alebo pri pohľade na symboly, ktoré nechápu, 53 % respondentov bolo zvedavých na ich význam a automaticky si ich vyhľadali na internete: 39 % z nich použilo počítač a 21 % smartfón.

Európania najlepšie poznajú symboly žehlenia a prania!

Štúdia ukázala, že symboly žehlenia a prania sú najzrozumiteľnejšie; symbol žehlenia chápe 97 % a symbol prania 91 % opýtaných.

Ďalšie tri symboly zostávajú pre spotrebiteľov nejasné:
- Symbol chemického čistenia je najmenej zrozumiteľný, správne ho interpretuje 21 % Európanov
- 39 % opýtaných nevie, čo znamená symbol bielenia
- 45 % opýtaných nevie, čo znamená symbol sušenia

To isté platí pre špeciálne znaky ako čiarka pod symbolmi, ktorú zaregistruje len 1 zo 4 Európanov.

Na druhej strane bodiek v symbole žehlenia resp. symbole sušenia si všíma viac spotrebiteľov, a síce jeden z dvoch Európanov (54%).

Percento Európanov, ktorí si správne spájajú symbol s príslušným pokynom pre údržbu a ošetrovanie textílií:
- Žehlenie: 97 %
- Pranie: 91 %
- Bielenie: 33 %
- Sušenie: 32 %
- Chemické čistenie: 21 %

Eco-care, nový prístup európskych spotrebiteľov k ochrane životného prostredia

Štúdia spoločnosti IPSOS ukázala, že 84 % Európanom záleží na úsporách vody a energie. Z tých Európanov, ktorým na tom záleží, 90 % prijíma
pri ošetrovaní textílií konkrétne ekologické opatrenia.

Zdá sa, že európski spotrebitelia sa pri ošetrovaní textílií už začínajú správať ekologicky:
- 62 % uprednostňuje prirodzené sušenie, pokiaľ je to možné
- 61 % perie prevažne pri nízkych teplotách
- 44 % používa „Eko program"

Asociácia GINETEX presadzuje ekologickú údržbu a ošetrovanie textílií prostredníctvom loga clevercare.info, ktoré už spolu s 5 symbolmi údržby textílií používa viacero veľkých medzinárodných značiek. Na svojej stránke, určenej širokej verejnosti, GINETEX propaguje logo, ktorého cieľom je zvýšiť ekologické povedomie a informovať spotrebiteľov o možnostiach ošetrovania textílií s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie.

Výsledky prieskumu, vykonaného asociáciou GINETEX v spolupráci so spoločnosťou IPSOS, sú pozitívne a povzbudzujúce. Odrážajú významnú rolu GINETEX-u a jeho medzinárodného výboru, ktorého poslaním je zvyšovať chápanie symbolov údržby a ošetrovania textílií. Naším poslaním je pracovať v dlhodobom horizonte - toto úsilie je spojené s prekážkami, akými je nesprávna interpretácia symbolov a odstraňovanie visačiek. Spolu so značkami, ktoré sú našimi členmi, musíme naďalej pôsobiť na širokú verejnosť a vyvíjať úsilie s cieľom dosiahnuť, aby všetky naše symboly
(a špeciálne znaky) boli pochopiteľné pre všetkých na celom svete. Naším trvalým cieľom je štandardizácia a harmonizácia nášho systému označovania textílií symbolmi údržby v celosvetovom meradle",
hovorí Adam Mansell, prezident Asociácie GINETEX.

Metodológia štúdie:

Výsledky spracované v tejto štúdii boli získané na základe ankety, vykonanej na reprezentatívnej vzorke európskej populácie, zahŕňajúcej 6,000 osôb vo veku 18-65 rokov v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Českej republike a Švédsku prostredníctvom on-line panelu s riadeným prístupom „Online Access Panel" spoločnosti Ipsos. Prieskum sa uskutočnil on-line v decembri 2016.

Asociácia GINETEX

GINETEX, Medzinárodná asociácia pre označovanie textílií symbolmi údržby, bola založená v Paríži v roku 1963 po niekoľkých medzinárodných sympóziách o označovaní textílií symbolmi údržby, ktoré sa uskutočnili koncom 50.rokov. GINETEX navrhol medzinárodne použiteľný systém označovania údržby textílií pomocou symbolov. Tieto piktogramy sa používajú ako registrované ochranné známky a sú vlastníctvom Asociácie GINETEX. Systém označovania textílií symbolmi údržby poskytuje spotrebiteľom a textilným firmám správne informácie o ošetrovaní a údržbe textilných výrobkov. Procesy, označené symbolmi, zabránia nezvratnému poškodeniu výrobku. Členmi Asociácie GINETEX je 21 národných organizácií. Tieto organizácie zastupujú všetky zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú údržbou textílií a jej označovaním.

Kontakt na GINETEX
Pascale FLORANT
Generálna sekretárka
+33 (0)1 47 56 31 71