Textil budúcnosti

Pri príležitosti 40. výročia založenia Výskumného ústavu textilnej chémie usporiadala spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina v dňoch 19.-20.5.2010 v Žiline národnú odbornú konferenciu "TEXTIL v budúcnosti", ktorej sa zúčastnilo 70 odborníkov zo Slovenskej republiky a Českej republiky.

Konferencia bola rozdelená do dvoch odborne zameraných tematických celkov "Výskum, vývoj a inovácie, technika a technológie v textile" a "Skúšanie a certifikácia textilu a odevov", v rámci ktorých odznelo 17 odborných prednášok. Konferencia bola určená pre výmenu informácií medzi odborníkmi z oblasti výskumu, vývoja a inovácií, skúšobníctva a certifikácie, technickej prípravy výroby textílií a ich konfekčného spracovania, obchodných firiem a inštitúcií pôsobiacich v oblasti výroby textilu, textilného zošľachťovania, ekológie, ochrany spotrebiteľa a riadenia kvality textilnej a odevnej výroby, čo potvrdila aj bohatá diskusia vedená účastníkmi konferencie.

Pri príležitosti osláv 40. výročia založenia Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline sa dňa 19.05.2010 konal v priestoroch hotela Holiday Inn spoločenský večer, ktorého sa zúčastnolo 130 účastníkov. Spoločenského večera sa okrem účastníkov konferencie zúčastnili aj pozvaní hostia, medzi ktorými bol aj zakladateľ Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline Ing. Štefan Massanyi a prof. Ing. Martin Jambrich, PhD., ktorý podporoval myšlienku založenia ústavu, zástupcovia štátnych orgánov, zväzov, asociácií a partnerských spolupracujúcich organizácií, súčasní a bývalí zamestnanci spoločnosti.

V rámci slávnostného príhovoru riaditeľ VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina Ing. Jozef Šesták, CSc. poďakoval zakladateľovi Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline Ing. Massanyimu a prof. Jambrichovi, ako aj dlhoročným zamestnancom spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. za vernosť a doposiaľ vykonanú prácu.

Spoločenský večer pokračoval príhovorom zástupcov spolupracujúcich organizácií: riaditeľky APVV Mgr. Remiariovej PhD., viceprezidenta Prezídia ZPVVO Ing. Fodreka, PhD., riaditeľa odboru skúšobníctva a technickej normalizácie ÚNMS SR Mgr. Senčáka, riaditeľa SOPK RK Ing. Mišuru a predsedu predstavenstva SOPK Ing. Halušku. Za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania odovzdali zástupcovia SOPK Čestné uznanie riaditeľovi VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina Ing. Jozefovi Šestákovi, CSc.

Kultúrny program spoločenského večera tvorila módna prehliadka dámskej konfekcie značky Jillo od módnej návrhárky Jany Rychtárikovej a celý večer zabávala účastníkov ľudová hudba skupiny Stavbár a moderná hudba v podaní skupiny Harmónia.

Účastníci konferencie poďakovali organizátorovi VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina za usporiadanie národnej odbornej konferencie "TEXTIL v budúcnosti", možnosť prezentácie vlasných výsledkov a vyslovili spokojnosť s odbornou úrovňou a tematickým zameraním konferencie. Spoločenský večer bol vhodnou príležitosťou pre priateľské posedenie, prehĺbenie partnerských vzťahov a ďalšie neformálne diskusie účastníkov.