Udelenie ocenenia predsedkyne ÚNMS SR Ing. Jozefovi Šestákovi, CSc. za celoživotné zásluhy v oblasti skúšobníctva

Cena Johanna Wolfgana von Kempelena bola udelená dňa 01.10.2020 predsedníčkou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave p. Katarínou Surmíkovou Tatranskou, MBA bývalému riaditeľovi VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina Ing. Jozefovi Šestákovi, CSc. za celoživotné zásluhy v oblasti skúšobníctva