Výskum INtegrácie funkčného systému TEXtílií na monitoring BIOdát pre dosiahnutie synergie zdravia, komfortu a bezpečnosti človeka

<Zadajte anotáciu>

Základné údaje k projektu

Názov projektu: Výskum INtegrácie funkčného systému TEXtílií na monitoring BIOdát
pre dosiahnutie synergie zdravia, komfortu a bezpečnosti človeka. "BIO-IN-TEX"

Identifikačné číslo projektu: APVV-16-0190
Termín riešenia projektu: 01.07.2017 - 12/2020
Žiadateľ: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Spoluriešiteľ: Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
Zodpovedný riešiteľ za projekt: Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.

Charakteristika projektu

Hlavným cieľom interdisciplinárneho projektu je zásadná inovácia a rozšírenie sortimentu inteligentných textilných štruktúr na európskom trhu s využitím progresívnych technológií vo forme nízkoteplotnej plazmy a následnej aplikácie nanotechnológií a s integrovaným inteligentným systémom na monitoring biomedicínskych dát. Výsledkom riešenia projektu bude prototyp inteligentného matracového toppera EKG-SmartSheet so zvýšenými hygienickými vlastnosťami, určeného pre monitoring biomedicínskych dát človeka v reálnom čase. Realizáciou projektu sa vytvoria materiálové predpoklady pre zlepšenie a zabezpečenie vyhovujúcich zdravotných a sociálnych podmienok postprodukčnej generácie v rámci SR a EÚ. Navrhovaný projekt je reakciou na prognózu negatívneho sociálneho vývoja v SR a Európe v priebehu budúcich 20-30 rokov, s cieľom vytvorenia predpokladov pre udržanie úrovne kvality zdravia a života u významného podielu obyvateľstva.