Ochrana originality vlákien, textilných a odevných výrobkov "SAFEVLATEX"

<Zadajte anotáciu>

Základné informácie:

Názov projektu: Ochrana originality vlákien, textilných a odevných výrobkov. "SAFEVLATEX"
Identifikačné číslo projektu: APVV-18-0187
Termín riešenia projektu: 01.07.2019 - 31.12.2021
Žiadateľ: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Spoluriešiteľ: VÚCHV a.s. Svit
Zodpovedný riešiteľ za projekt: Ing. Ľudmila Balogová

Charakteristika projektu:

Predkladaný návrh projektu reflektuje na dlhodobý medzinárodný problém vysokého podielu falošných výrobkov na trhu a stúpajúci trend priamych ročných strát z porušovania práv duševného vlastníctva majiteľov ochranných známok a legitímnych výrobcov tovarov. Okrem toho, tieto výrobky vo väčšine prípadov nespĺňajú požiadavky na ochranu zdravia, bezpečnosť a kvalitu a sú tak zdraviu škodlivé. Návrh projektu je zameraný na ochranu vlákenných, textilných a odevných výrobkov pred ich falšovaním a zabezpečenie ich autenticity a originality aplikáciou fotoluminiscenčných farbív a pigmentov ktorých optická excitácia pri detekcii vytvára individuálny spektrálny vzor, ktorý umožňuje jednoznačnú autentifikáciu výrobku. Cieľom projektu je vyriešenie a zavedenie inovatívnej technológie výroby polypropylénových (PP), polyamidových (PA) a biodegradovateľných polylaktidových (PLA) vlákien s použitím progresívnych polymérnych disperzií (koncentrátov) s obsahom špeciálneho ochranného fotoluminiscenčného pigmentu alebo farbiva a overenie ich aplikácie vo vybraných sortimentoch textilných a odevných výrobkov. Výsledky projektu by mali prispieť k zvyšovaniu úrovne ochrany a znižovaniu miery porušovania práv duševného vlastníctva výrobcov a majiteľov ochranných známok v SR a v zahraničí implementáciou výrobkov chránených identifikačnými ochrannými prvkami tvorenými fotoluminiscenčnými vláknami integrovanými priamo do konštrukcie odevného a textilného výrobku.