VÝskum technológií a výrobkov pre INteligentné a TECHnické TEXtílie (VY-INTECH-TEX)

<Zadajte anotáciu>

Názov projektu: VÝskum technológií a výrobkov pre INteligentné a TECHnické TEXtílie (VY-INTECH-TEX)
ITMS kód projektu: 26220220134

Charakter projektu:

  • Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
  • Prioritná os 2: Podpora výskumu a vývoja
  • Opatrenie 2.2: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Kód výzvy: OPVaV-2010/2.25/05-SORO
Termín riešenia projektu: 01/2011 - 12/2014
Žiadateľ: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.
Spoluriešiteľ: Žilinská univerzita v Žiline (Elektrotechnická fakulta)

Zodpovedný riešiteľ za Aktivitu 1.1: Ing. Jozef Šesták, CSc.
Zodpovedný riešiteľ za Aktivitu 1.2: Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za Aktivitu 1.3: Ing. Mária Húšťavová
Zodpovedný riešiteľ za Aktivitu 2.1: Ing. Ľudmila Balogová

Charakteristika predmetu projektu:

  • Aktivita 1.1: Výskum prípravy a aplikácie špeciálnych nanosólov využitím nízkoteplotnej plazmy pre úpravu textílií.
  • Aktivita 1.2: Výskum aplikácie nízkoteplotnej plazmy pre zvýšenie úžitkových vlastností technických textílií.
  • Aktivita 1.3: Výskum v oblasti textilnej humánnej ekológie a životného cyklu výrobkov.
  • Aktivita 2.1: Výskum prípravy inteligentných textílií.

Ďalšie informácie: www.asfeu.sk

 

Dokumenty na stiahnutie:

Prístroje: