Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu

Dňa 28.11.2012 sa v Trenčíne uskutočnil odborný seminár "Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti".

Organizátor: Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu
Odborný garant: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina
Miesto konania: Trenčianska regionálna komora SOPK, Trenčín
Dátum konania: 28. 11. 2012

Dňa 28.11.2012 sa v Trenčíne uskutočnil odborný seminár "Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti". Organizačným grantom seminára bola Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu so sídlom v Trenčíne. Seminár bol organizovaný v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network.

Cieľom seminára bolo oboznámiť zúčastnených zástupcov firiem z oblasti textilného a odevného priemyslu o aktuálnych trendoch v inováciách, bezpečnosti a podmienkach kvality výroby textílií a odevov a spôsobe, akým môžu zvýšiť konkurencieschopnosť svojich výrobkov.

Odbornú garanciu seminára zabezpečili pracovníci VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina formou prednášok s tematickým zameraním:

  1. Inovácie, nanotechnológie, inteligentné textílie a odevy pre zvýšenie konkurencieschopnosti na medzinárodnej úrovni. - Lektori: Ing. Šesták, CSc., Ing. Balogová
  2. Bezpečnosť textilných a odevných výrobkov vo vzťahu k medzinárodným štandardom. - Lektor: Ing. Krabáč
  3. Praktické skúsenosti z certifikácie a reklamačného posudzovania textilných a odevných výrobkov. - Lektorka: Ing. Huljaková


Okrem odborných prednášok bola zástupcom zúčastnených firiem podaná informácia (lektor: Ing. Šesták, CSc.) o medzinárodnom združení Ginetex, ktoré je vlastníkom medzinárodných obchodných značiek pre označovanie spôsobu ošetrovania textílií, uzatvorení licenčnej zmluvy medzi združením Ginetex a VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., podstate a prínosoch uzavretej licenčnej zmluvy pre užívateľov týchto značiek v rámci Slovenskej republiky a postupe pre uzatváranie sublicenčných zmlúv s platnosťou na území SR.